อัตราค่าบริการโทรศัพท์

ประเภทของบริการ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
1. การติดตั้งโทรศัพท์

1.1 กรณีที่องค์การโทรศัพท์ฯ ติดตั้งโทรศัพท์พร้อมเครื่องกันฟ้าและเดินสายภายในอาคาร

1.2 กรณีที่ผู้เช่าจัดหาและติดตั้งเครื่องกันฟ้าพร้อมเดินสายภายในอาคารเอง หมายเหตุ การติดตั้งโทรศัพท์จะไม่รวมค่าเครื่องโทรศัพท์

1.1 ค่าติดตั้งจากตู้พักปลายทางถึงเต้ารับหรือตลับต่อเลขหมายละ 3,700 บาท

1.2 คิดค่าติดตั้งจากตู้พักปลายทางถึงจุดต่อเชื่อม ณ อาคารหรือสถานที่ของผู้เช่าเลขหมายละ 3,350 บาท

หมายเหตุ การติดตั้งโทรศัพท์จะต้องมีระยะทางสาย กระจายไม่เกิน 300 เมตร ส่วนที่เกินให้คิดเป็นช่วง ช่วงละ 50 เมตร ในอัตราช่วงละ 350 บาท ช่วงสุดท้ายไม่ถึง 25 เมตร ไม่คิดค่าบริการ

หลักฐานที่ต้องใช้

บุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฉบับเจ้าบ้านทีี่อยู่จริง - ลงนามรับรองสำเนาเอกสารทั้งหมด

นิติบุคคล - สำเนาหนังสือรับรองของผู้มีอำนาจลงนามแททนนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ลงนามรับรองสำเนาเอกสารทั้งหมด

2. เงินประกันการใช้โทรศัพท์
2. เลขหมายละ 2,727.27 บาท
2. จะคืนให้ผู้เช่าเมื่อเลิกสัญญาเช่า โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระ
3. ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์

3.1 แบบที่ 1

3.2 แบบที่ 2

3.3 แบบที่ 3

3.1 เลขหมายละ 100 บาท/เดือน

3.2 เลขหมายละ 120 บาท/เดือน

3.3 เลขหมายละ 90 บาท/เดือน

3. - เรียกเก็บตามใบแจ้งหนี้รายเดือนพร้อมค่าใช้โทรศัพท์ตามอัตราที่กำหนด - ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ไม่รวมค่าใช้บริการอื่นๆ โดยเศษของเดือนให้คิดค่าเช่าเป็น 1 เดือน
4. ค่าใช้โทรศัพท์

4.1 แบบที่ 1

4.2 แบบที่ 2

4.3 แบบที่ 3

ค่าเช่า

100 บาท/เดือน

120 บาท/เดือน

90 บาท/เดือน

ค่าโทรท้องถิ่น

3 บาท/ครั้ง

3 บาท/ครั้ง

1 บาท/ครั้ง

ค่าโทรทางไกล (บาท/นาที)

3, 6, 9, 12, 15, 18

3, 6, 9, 12, 12, 12

3, 6, 9, 12, 15, 18

- มี 3 รูปแบบ

- เลือกใช้แบบใดก็ได้

- เลือกแล้วเลือกใหม่ได้

5. การติดตั้งโทรศัพท์ โดยใช้วงจรโทรศัพท์ 5. ค่าติดตั้ง เงินประกัน ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้โทรศัพท์ ให้คิดเช่นเดียวกับโทรศัพท์ธรรมดา
6. โทรศัพท์สาธารณะ

6.1 โทรศัพท์สาธารณะท้องถิ่น

6.2 โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ

6.1 ท้องถิ่น หน่วยพูดละ 1 บาทต่อ 164 วินาที

6.2 ทางไกล คิดตามระยะทาง/ระยะเวลา โดยแบ่งเป็น ภาคกลางวัน ภาคค่ำ และภาคดึก

7. การพ่วงหรือย้ายโทรศัพท์ 7.1 ค่าพ่วงโทรศัพท์

- ภายในบ้านเลขที่และอาคารเดียวกัน

- ภายในบ้านเลขที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร

- บ้านเลขที่ต่างกัน

*

*

- หน่วยราชการ เลขหมายละ 200 บาท/จุด - เอกชนสามารถดำเนินการได้เอง

- เลขหมายละ 400 บาท/จุด

- เลขหมายละ 1,500 บาท/จุด

7.1 การพ่วงโทรศัพท์จะไม่รวมค่าเครื่องโทรศัพท์ยกเว้นหน่วยราชการ องค์การโทรศัพท์ จะจัดหาเครื่องให้ โดยคิดเครื่องละ 1,300 บาท
7.2 ค่าย้ายโทรศัพท์

- ภายในบ้านเลขที่และอาคารเดียวกัน

- ภายในบ้านเลขที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร

- บ้านเลขที่เดียวกัน

*

*

- หน่วยราชการ เลขหมายละ 200 บาท/จุด - เอกชนสามารถดำเนินการได้เอง

- เลขหมายละ 400 บาท/จุด

- เลขหมายละ 1,500 บาท/จุด

อัตราการคิดค่าบริการในกรณีที่เดินสายเกินกว่าระยะทางที่กำหนด - ภายในบ้านเลขที่เดียวกัน แต่ต่างอาคาร ถ้าระยะทางกระจายไม่เกิน 50 เมตร คิด 400 บาท ส่วนที่ เกินให้คิดเป็นช่วง ช่วงละ 50 เมตร ในอัตราช่วงละ 350 บาท (ช่วงสุดท้ายไม่ถึง 25 เมตร ไม่คิดค่าบริการ) - บ้านเลขที่ต่างกัน ถ้า ระยะทางกระจายไม่เกิน 300 เมตร คิด 1,500 บาท ส่วนอัตราช่วงละ 350 บาท (ช่วงสุดท้ายไม่ถึง 25 เมตร ไม่คิดค่าบริการ
7.3 การย้ายเฉพาะเครื่องพ่วง

- การย้ายเฉพาะเครื่องพ่วงที่อยู่ภายในบ้านเลขที่เดียวกัน แต่ต่างอาคารเพื่อย้ายมาติดตั้งภายในอาคารเดียวกันกับเครื่องต้น

- การย้ายเครื่องพ่วงที่อยู่ต่างบ้านเลขที่ไปอยู่ภายในบ้านเลขที่และอาคารเดียวกันกับเครื่องต้น

- การย้ายเครื่องพ่วงที่อยู่ต่างบ้านเลขที่ไปอยู่ภายในบ้านเลขที่เดียวกันแต่ต่างอาคารกันกับเครื่องต้น

- หน่วยราชการ เลขหมายละ 200 บาท/จุด

- เอกชนสามารถดำเนินการได้เอง

- หน่วยราชการ เลขหมายละ 200 บาท/จุด

- เอกชนสามารถดำเนินการได้เอง

- อย่างต่ำจุดละ 400 บาท โดยมีระยะทางสายกระจายไม่เกิน 50 เมตร ส่วนที่เกินคิดเป็นช่วง ๆ ละ 50 เมตร ในอัตราช่วงละ 350 บาท ช่วงสุดท้ายไม่เกิน 25 เมตร ไม่คิดเงิน

8. การโอนสิทธิ์การเช่าคู่สายหรือเลขหมายโทรศัพท์หรือวงจรเช่า

8.1 ผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

8.2 รับโอนจากบุคคลในครอบครัว เนื่องจากผู้เช่าถึงแก่กรรม

8.3 การโอนระหว่างส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลหรือโอนให้ข้าราชการ ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าสังกัด

8.1 อัตรา 1,000 บาท/เลขหมาย

8.2 ไม่คิดค่าโอนสิทธิ์

8.3 ไม่คิดค่าโอนสิทธิ์

8. วงการฑูต องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประเทศไทย ห้ามโอนและให้ถอนเลขหมาย
9. ค่าเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ 9. อัตรา 500 บาท/ครั้ง/เลขหมาย 9. - องค์การโทรศัพท์ฯ จะไม่คิดค่าเปลี่ยนแปลงเลขหมายกรณีที่องค์การโทรศัพท์ฯเป็นผู้เปลี่ยนให้ - กรณีที่องค์การโทรศัพท์ฯ เปลี่ยน ระบบที่ชุมสายที่มีผลทำให้เครื่องโทรศัพท์ ของผู้เช่าใช้การไม่ได้ องค์การโทรศัพท์ฯ จะนำเครื่องโทรศัพท์มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้เช่าประสงค์จะเก็บเครื่องเดิมไว้จะต้องจัดหาเครื่องโทรศัพท์มาใช้งานเอง
10. ค่าธรรมเนียมการขอเพิ่มชื่อในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ และ/หรือบริการสอบถามหมายเลข 1133 10. อัตรา 20 บาท/ชื่อ/เดือน
11. ค่าธรรมเนียมในการต่อบริการ 11. อัตรา 100 บาท/ครั้ง 11. หากผู้เช่ารายใดไม่ชำระค่าใช้ตามกำหนด องค์การโทรศัพท์ฯ จะงดการให้บริการ และคิดค่าธรรมเนียมในการต่อ
12. ค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการส่งสัญญาณตอบ-รับ 12. อัตรา 1,500 บาท/เลขหมาย
13. การขอใช้บริการโทรศัพท์ชั่วคราวทุกประเภท 13. โทรศัพท์ธรรมดา (งดใช้ทางไกลทุกประเภท) คิดค่าติดตั้ง 3,350 บาท - ค่าเช่า 100 บาท/เดือน - ค่าใช้บริการเหมาจ่ายล่วงหน้าวันละ 100 ครั้ง (เฉพาะท้องถิ่น) - การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะไม่เรียกเก็บคค่าติดตั้งและค่าเช่า 13. ติดต่อสำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตที่รับผิดชอบ
14. ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น

14.1 คู่สายต้นทางและปลายทางอยู่ในชุมสายเดียวกัน (รวมต้นทาง-ปลายทาง) โดยไม่คิดระยะทาง

14.2 คู่สายต้นทางและปลายทางอยู่ต่างชุมสายกันไม่เกินกว่า 2 ชุมสาย (รวมต้นทาง-ปลายทาง) โดยไม่คิดระยะทาง

14.3 คู่สายต้นทางและปลายทางอยู่ต่างชุมสายกันเกินกว่า 2 ชุมสาย (รวมต้นทาง-ปลายทาง) โดยไม่คิดระยะทาง

14.1 ค่าเช่าคู่สายละ 1,000 บาท/เดือน

14.2 ค่าเช่าคู่สายละ 2,000 บาท/เดือน

14.3 ค่าเช่าคู่สายละ 3,000 บาท/เดือน

15. การเลิกใช้โทรศัพท์ 15.1 เลิกใช้ถาวร

15.2 เลิกใช้ชั่วคราว

15.2 คิดเฉพาะค่าเช่าหมายเลขในอัตราเดือนละ 100 บาท 15.1 ผู้เช่าประสงค์จะเลิกใช้โทรศัพท์ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องชำระค่าใช้ประจำเดือนถึงวันที่เลิกใช้ องค์การ โทรศัพท์ฯ จะคืนเงินประกันการใช้ให้ผู้เช่า โดยหักหนี้ค้างชำระก่อน

15.2 เมื่อประสงค์จะเปิดใช้ใหม่ องค์การโทรศัพท์ฯ จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

16. ตู้สาขา 16.1 ตู้สาขาแบบธรรมดา

16.2 ตู้สาขาแบบอัตโนมัติ

16.1 คิดอัตราติดตั้งหรือย้ายตามขนาดของวงจรเลขหมายกลางและวงจรเลขหมายภายในรวมกันแบ่งเป็น - วงจรเลขหมายกลางวงจรละ 100 บาท - วงจรเเลขหมายภายในวงจรละ 50 บาท

16.2 คิดอัตราค่าติดตั้งตามขนาดของวงจรเลขหมายกลางและวงจรเลขหมายภายในรวมกัน แบ่งเป็น - วงจรเลขหมายกลางวงจรละ 100 บาท - วงจรรเลขหมายภายในวงจรละ 100 บาท

16. การย้ายตู้สาขาโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ส่วนบุคคลคิดค่าบริการเช่นเดียวกับการติดตั้งใหม่ - การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์หรือเครื่องพิิเศษต่อจากตู้สาขา หากผู้เช่าให้บุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งให้ต้องได้รับอนุญาต จากองค์การโทรศัพท์เป็นราย ๆ ไป โดยเรียกเก็บค่าตรวจสอบคุณสมบัติของตู้สาขาคิดอัตราร้อยละ 30 ของค่าติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
17. วิทยุโทรศัพท์ (องค์การโทรศัพท์ฯดำเนินการเอง)

17.1 ระบบวงจรเดียวและระบบแยกสาขา

17.2 ระบบหลายวงจร VHF หรือ UHF ขนาดความจุไม่เกิน 12 วงจร

17.3 ระบบหลายวงจร VHF หรือ UHF ขนาดความจุไม่เกิน 12 วงจร แต่ไม่เกิน 24 วงจร

17.1 คิดค่าติดตั้งอุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์ต้นทาง-ปลายทาง 7,500 บาท และค่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ ชุดละ 16,000 บาท

17.2 คิดค่าติดตั้งอุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์ต้นทาง-ปลายทาง 34,000 บาท และค่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ ชุดละ 16,000 บาท

17.3 คิดค่าติดตั้งอุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์ต้นทาง-ปลายทาง 64,000 บาท และค่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ ชุดละ 16,000 บาท

17. ทั้ง 3 ระบบ ไม่รวมค่าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปลายทาง ความสูงของเสาอากาศต้องไม่เกิน 30 เมตร และส่วนที่เกินคิด เมตรละ 1,000 บาท เศษของเมตรคิดเป็น 1 เมตร กรณีความจุเกินกว่า 24 วงจรให้เรียกเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์และ ค่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุตามประมาณการใช้จ่าย ในการติดตั้ง โดยให้เรียกเก็บตามค่าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปลายทางอีกต่างหาก
1