มรรคามหาทุกข์ I การบังเกิดของพระมารดา I การบังเกิดของพระนางมารีอา I พระนางมารีพรหมจารีตลอดกาล I วาระสุดท้ายของพระนางมารีอา I พระหรรษทานเจ็ดประการ
แม่พระมหาทุกข์แห่งควิโต I แม่พระทรงคลอดคนบาป I นักบุญบริดยิทเห็นแม่พระ I บทรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า I เดินรูป 15 ภาค


บทรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า
โดยนักบุญบริดยิทแห่งประเทศสวีเดน

นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last  

เชิญเสด็จมา พระจิตเจ้าข้า
เชิญเสด็จมาในดวงใจสัตบุรุษ
และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์
โปรดส่องพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
แล้วพระองค์จะนิมิตรแผ่นดินขึ้นใหม่

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์สอนสัตบุรุษด้วยความสว่างของพระจิต
ขอให้เราซาบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้น
และได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอ
เดชะพระสวามีคริสตเจ้า อาแมน

บทภาวนาที่ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
bCentral Counter  
  Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web.
Copyright @ 2000 Data Computer's House.  2123-2125 Suebsiri Rd. Nai-muang,
Nakorn-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last