75 Express Poranny 15 Marca 1928r 3

PROTOPLASTA NOWOCZESNYCH KR'OL'OW W POLSCE

Pan na ogrodach Przytulijskich -- 'Scibor Ostoja Marchocki
Z okazji odnalezionych w Sowietach archiw'ow tego rodu

Pismo sowiecke "Odesskija Izwiestja" prynos'lo wiadomo's'c, I,z w jednej z instytucji sowieckich w Odesie snaleziono cenne archiwum historyczne hrabi'ow 'Scibor-Marchockich. Niekt'ore akta tego archiwum si,egaj,a 14-go stulecia I zawieraj,a liczne dyplomy kr'ol'ow polskich, oraz dokumenty, dotycz,ace dziej'ow Recypospolitej przedrobiorowej.
Archiwum trafi,lo do Odesy podczas rewolucji rosyjskiej, lecz znajduje si,e w dobrym stanie.
Hostorycy polscy z pewno'sci,a zainteresuj,a si,e temi zbiorami, poniewa,z

r'od 'Scibor'ow z Marchowic

nale,za,l do rod'owo znacnych. Miko,laj 'Scibor-Marchocki, m,a,z rycerski za zcas,ow Zygmunta III s,lu,zy,l jako rotmistrz w wyprawie Samowa'nca do Rosji (r. 1607). Dobzre by,l znany carowi ,Lzedymitr'owi i Marynie Mniszch'ownie, carycy moskiewskiej, a krwi polskiej, Spisywa,l podzcas tej wyprawy dziennik, kt'ory z r,ekopisu wydany zosta,l w Poznaniu dopiero w r. 1841 p. t.

"Historja wojny moskewskiej".

Ale prawdziwie, cho'c na kr'otko i dosy'c weso,lo zas,lyn,a,l w Polsce i w krajach o'sciennych dopiero Ignacy Marchocki, ,zyjacy w dwie'scie lat bez ma,la po Miko,laju.
Za Rzplitej mia,l by'c chor,a,zym tr,ebowelskim; cz,lowiek to by,l maj,etny, uczony I prawy. Po r. 1794 mieszka,l w powiecie uszyckim na Podolu, w dziedzicznej wsi Minkoweach, granicz,acej z Galicj,a.
Casy by,ly dla Polski ci,e,zkie, inocarstwa o;scienne krusy,ly j,a i nizszcy,ly. W,owczas Marchocki po wystawia,l

s,lupy granicne

pomi,edzy swojemi posiad,lo'sciami a Rosi,a i Austrj,a i zacz,a,l na swoich ziemiach panowa'c, pisz,ac si,e: Hrabia Jan 'Scibor Marchocki, herbu Ostoja

Dux I Redux

na Minkowcach, Belmoncie, Otrokowie i ogrodach Prytulijskich pan, przyczem nigdy ne zapomina,l k,la's'c roku swojego panowania.
Oczytany w Janie Jak'obie Rousseu, dzieci wychowa,l w ogrodach Przytulji

bez nauki,

w stanie natury.
W maj,etno'sciach swych odbywa,l sejmy, na kt'orych zasiadali najstarsi kmiecie. Panowa,l niejako konstytucyjnie, a mia,l przy swym boku rad,e stanu, z,lo,zon,a s,edziwych ch,lop'ow. Rada ta najwa,zniejsze sprawy s,adzi,la bez apelacji. Na sejmach i w radie wyst,epowa,l

w purpurowej todze rzymskiej,

zasiada,l na krze'sle skar'latnem i stolik mia'l przed sob,a pokryty szkar,latem. Kodeks mia,l charakter patryjarchalny. Pa'nstwo Minkowickie mia'lo i w,lasn,a monet,e papierow,a. Marchocki u,lo,zy,l nawet

w,lasne wyznanie minkowieckie,

zlepione z obrz,ed'ow poga'nskich i chrze'scija'nskich. Obchodono 'swi,eta tylko rolne.
Duchowje'nstwo oskar,zy,lo go o krzewienie ba,lwochwalstwa. Zosta,l aresztowany i uwi,eziony w Kamie'ncu.
Z wi,ezienia uda,lo mu si,e zbiec.

Aleksander I-szy,

dowiedziawszy si,e o wszystkeim, wr'oci,l Marchockiemu wolno's'c, uwa,zaj,ac go a zabawnego dziwaka, kt'ory nikomu nie robi nic z,lego.
Rodowe archiwum tego orygina,la, odzyskanie z Bolszewji, b,edzie dla historyk'ow nielada atrakcj,a.


75 Morning Express 15 March 1928 year 3

PROTOPLASM OF MODERN POLISH KINGS

Sovereign over the "Przytujlia"'s gardens -- 'Scibor Ostoja Marchocki
On the occasion of recovery in the Soviet archives of this family

 

The Sowiet journal "Odessa News" brought the news, that in one of the soviet institues in Odesa there has been found a valuable historical archive of the earls 'Scibor-Marchocki. Among the documents of this archive going back to the 14-th century and recording many diplomatic documents of the polish kings, or documents regarding the politics prior to the partitioning [of Poland among Austria, Germany, and Imperial Russia].
This archive found its way into Odesa during the Russian revolution, fortunately it finds itself in good condition.
Polish historians certainly will become interested in these collections; because

the 'Scibor from Marchowia family

belonged to the well-known families. Michael 'Scibor-Marchocki, the husband of the knights during the reign of Zygmunt III served as the supervising minister in the self-acting [???? There is a diplomatic term for this ????] delegation to the [Imperial] Russia (in the year 1607). He was well-known to the Czar ,L,zedymitrow and Marina Mniszch'owna, czars in moskow, and of polish ancestry. He was recording during this venture a diary, which journal was in Pozna'n published only in the year 1841 under the title

"History of the war of moskow".

But actually, at least briefly and cheerfully became famous in Poland and lands to the east, only Ignacy Marchocki, living almost two centuries after Mikolaji.
During the Partitioning [of Poland] he was to have been honored as "tr,ebowelskim" [I do not know how to translate this word]; he was a wise, learned, and just person. Since the year 1794, he resided in the "uszycki" county on "Podol", in his birthplace village "Minkowe", on the border with "Galica".
These were difficult times for Poland, other empires to the east were crushing her, and destroying. During that time Marchocki was placing

post demarcating the border

between his settlements and Russia and Austria and began on his lands to govern, signing himself as: Earl John 'Scibor-Marchocki, with the coat-of-arms Ostoja

Dux I Redux

on Minkowe, Belmonele, Otrokowi, and the Przytulia gardens sovereign, while never forgeting to place the year of his sovereignty.
Well-read with Jan Jakob Rousseau, he brought up his children in the Pzytulia gardens

without any science

in the ways of nature.
In his holdings he held senates, in which presided the most senior citizens. He presided constitutionally, having at his side state advisors, consisting of judges of serfs. This council adjudicated the most profound matters, without appeal. On these senates and in the court he presided

in a purple roman toga,

sitting on s scarlet chair and he had a table, upholstered in scarlet, in front of him. The codex had a patrimonial character. The Minkowe jurisdiction had its own paper money. Marchocki even created

his own Minkowe religion,

consisting of pagan and Christian sermons. Only agricultural holidays were observed.
The council accused him of wronging "ba,lwochwalstwa" [I do not know this word]. He was arrested and incarcerated in the Dungeon.
He succeeded in escaping from the prison.

Alexander the First,

learning of the whole course of events, restored Marchocki to freedom, considering him a playful curious person, who would not hurt anybody.
The original of this family archive, rescued from the Soviets, will be a significant attraction to historians.


Translated from the polish by Romuald Ireneus 'Scibor-Marchocki on Sunday the 24-th of August 1997. Please take into consideration that this has been translated twice: Russian to Polish to English. Hence some of the constructions may be peculiar or have had artifacts introduced. The centering and bolding is of the original article in the "Express Poranny".
.webmasterrism22@sowest.net
last revised Sunday 24-th of August 1997
copyright R. I. 'Scibor-Marchocki 1997 all rights reserved