ประเวศ วะสี > งานหนังสือ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ปาฐกถา
  อื่น ๆ
   
๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
 • ในหุบผาหิมาลัย 2546

 • วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา 2546

 • เหล้าพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทและสิทธิอันชอบธรรมของชาวบ้านกับการแก้ปัญหาความยากจน

 • การพัฒนามนุษย์แนวใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2545

 • ผ่าทางตัน ปฏิรูปการศึกษา 2545

 • พ.ร.บ. ป่าชุมชน : ชาวบ้านคือคนรักษาป่า 2545

 • พยากรณ์อนาคตประเทศไทย 2545

 • วิถีไททางรอดของประเทศไทย 2545

 • วิกฤติศาสนายุคธนาธิปไตย 2545

 • ความจริงของความจน 2545

 • เหล้าพื้นบ้าน 2545

 • สุขภาพสังคม 2545

 • ประเทศไทยกับสันติภาพโลก 2545

 • ธรรมชาติหลากหลาย 2544

 • ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกษาน จาติกวนิช 2544

 • ปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี 2544

 • วิธีคลายเครียด 2544

 • ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่ และจินตนาการใหม่ : วิถีสังคมไท ชุดที่ 1 2544

 • เสน่หาหลวงพระบาง 2544

 • บนเส้นทางชีวิต : ขบวนการแพทย์ชนบทในประเทศไทย 2543

 • สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ 2543

 • เขียนชีวิต 2542

 • อายุวัฒนะ 2542

 • เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม 2542

 • ปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระ ครั้งที่ 1 ธรรมิกสังคม 2542

 • เศรษฐกิจพอเพียง 2542

 • ลัทธิธรรมกาย กับบทบาทของสังคมไทย 2542

 • ปัจฉิมอาพาธ ท่านพุทธทาสมหาเถระ บทเรียนทางธรรม การแพทย์ และสังคมวิทยา 2541

 • ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรม 2541

 • บนเส้นทางใหม่ การส่งเสริมสุขภาพ อภิวัฒน์ชีวิตและสังคม 2541

 • ประชาคมตำบล 2541

 • ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม 2541

 • บนเส้นทางชีวิตการปฏิรูปทางการเมือง 2541

๒๕๓๐ - ๒๕๓๙
 • เยือนพม่า 2540

 • พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม 2540

 • เยือนญี่ปุ่น 2540

 • วิ่งสู่สภาวะนิรันดร์ 2540

 • การเดินทางแห่งความคิด ปฏิรูปการเมือง 2540

 • ประชาสังคม ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย 2540

 • การเดินทางแห่งความคิด ตอนปฏิรูปการเมือง 2540

 • หลักการเพื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540

 • ภาวะผู้นำ 2540

 • เป็นเมืองพุทธทำไมทรุดลง 2539

 • เส้นทางนรก เส้นทางสวรรค์ (พุทธธรรมกับสังคม เล่ม 2) 2539

 • พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย 2539

 • ปฏิรูปการศึกษาไทย 2539

 • การปฎิรูปทางการเมือง ทางออกของประเทศไทย 2539

 • การปฏิรูปทางการเมือง ทางออกของประเทศไทย 2539

 • ธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม มิตรภาพ ปัญญา 2539

 • ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ 2538

 • ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ 2538

 • ปัญหาวิกฤติด้านชนบทสู่ทางรอด 2533

 • พุทธธรรมกับสังคม 2536

 • ต้อนรับชีวิตใหม่เมื่อไทยเป็นนิกส์ 2536

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 2536

 • แนวคิดและยุทธศาสตร์ สังคมสมานุภาพและวิชชา 2536

 • แนวคิดและยุทธศาสตร์ สังคมสมานุภาพและวิชชา 2536

 • คุยกันเรื่องความคิดกับ ศ.นพ. ประเวศ วะสี 2535

 • บทเรียนจาก 18 พฤษภามหาวิปโยค กับ การฟื้นฟูบูรณะชาติบ้านเมือง 2535

 • การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (วิธีแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน) 2535

 • วิธีสร้างความสำเร็จและความสุขในวิชาชีพ 2532

 • วิกฤติหมู่บ้านไทย ทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน? 2532

 • ก้าวสู่มหาวิทยาลัยให้มีอนาคต 2532

 • คนมีเงินกับการพัฒนาสังคม 2532

 • ไบอูลานบาตอร์ 2532

 • ศักยภาพของแพทย์ 2532

 • เอาลูกรักคืนมา 2531

 • เพื่อบ้านเมืองของเรา 2531

๒๕๒๐ - ๒๕๒๙
 • พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย 2530

 • สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก 2530

 • หมอประจำวัน 2530

 • รักษาโรคหรือรักษาคน 2530

 • สาธารณทุกข์หรือสาธารณสุข (บันทึกเวชกรรมไทย เล่ม 2) 2530

 • ทิศทางอนาคตไทยเพื่อความสุขถ้วนหน้า 2529

 • การดูแลรักษาสุขภาพ 2527

 • วิธีแก้เซ็ง สร้างสุข 2527

 • หมอประจำบ้าน 2525

 • บันทึกเวชกรรมไทย 2524

 • หมอประจำบ้าน 2521

๒๕๑๐ - ๒๕๑๙
 • คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน 2519

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖


1