บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาไทย

เรื่องพยัญชนะต้นและตัวสะกด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนต่อไปนี้ โดยการอ่านและตอบคำถาม คำตอบของคำถามในกรอบจะอยู่ทางด้านซ้ายของกรอบถัดไป ให้นักเรียนปิดส่วนที่เป็นคำตอบไว้ก่อน เมื่อศึกษาเนื้อหาและตอบคำถามในกรอบแล้วจึงค่อยเปิดดูคำตอบ แล้วศึกษากรอบถัดไป

บทเรียน

คำตอบ

ก.1 พยัญชนะต้น คือ พยัญชนะตัวแรกของคำหรือพยางค์ที่ออกเสียงผสมกับสระ เช่น "นิด" "น" ทำหน้าที่เป็น

พยัญชนะตัวแรกที่ออกเสียงผสมกับสระ " อิ "

คำว่า" รุก " มีพยัญชนะ " ร " เป็น..............................................

ก.1 พยัญชนะ ต้น ก.2 คำว่า "มาก" มี "ม" เป็นพยัญชนะตัวแรกที่ออกเสียงกับสระ "อา" ดังนั้น "ม" จึงเป็น.............................
ก.2 พยัญชนะ ต้น ก.3 คำว่า "งาน" มี "ง" เป็นพยัญชนะตัวแรกที่ออกเสียงกับสระ "อา" ดังนั้น "ง" จึงเป็น...............................
ก.4 พยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงผสมกับสระ "อิ" ก.5 พยัญชนะ "ร" ในคำว่า "รุก" พยัญชนะ "ม"ในคำว่า "มาก" พยัญชนะ "ง" ในคำว่า "งาน" และพยัญชนะ "น" ในคำว่า "นิ่ง" ต่างทำหน้าที่เป็น.............................. เพราะ.................................
ก.5 พยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวแรกที่ออกเสียงผสมกับสระ ก.6 พยัญชนะต้นอาจเป็นพยัญชนะตัวเดียวที่ออกเสียงผสมกับสระเช่น คำว่า " บ้าน " " บ " ทำหน้าที่เป็น พยัญชนะต้นตัวเดียว ที่ผสมกับสระ " อา " แต่บางครั้งพยัญชนะต้นอาจเป็น พยัญชนะสองตัวควบกล้ำ กันก็ได้ เช่น คำว่า " ทราบ " " ทร " ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น เพราะออกเสียงผสมกับสระ " อา " ดังนั้น คำว่า " กราน " พยัญชนะ " กร " ทำหน้าที่เป็น........................
ก.6 พยัญชนะต้น ก.7 คำว่า " แทรก " พยัญชนะ " ทร " ทำหน้าที่เป็น...........................
ก.7 พยัญชนะต้น ก.8 คำว่า " กรีดกราย " พยัญชนะ " กร " ทำหน้าที่เป็น..........................
ก.8 พยัญชนะต้น ก.9 คำว่า " ปรับปรุง " พยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นคือ..........................
ก.9 " ปร " ก.10 จงเขียนเส้นใต้เฉพาะพยัญชนะที่ทำหน้าที่พยัญชนะต้นสำหรับคำว่า " ปลาย "
ก.10 ปลาย ก.11 จงเขียนเส้นใต้เฉพาะพยัญชนะที่ทำหน้าที่พยัญชนะต้นสำหรับคำว่า " กวัดแกว่ง "
ก.11 กวัดแกว่ ก.12 กล่าวโดยสรุป พยัญชนะต้นคือพยัญชนะที่มีลักษณะดังนี้

1..................................................

2.................................................

3.................................................

ก.12

1. เป็นพยัญชนะตัวแรกซึ่งออกเสียงผสมกับสระ

2.เป็นพยัญชนะตัวเดียวหรือ

3. อาจเป็นพยัญชนะสองตัวควบกล้ำก็ได้

ก.13 ตัวสะกดคือ พยัญชนะที่อยู่หลังสระ และออกเสียงสะกด เช่น คำว่า " ลูก " " ก "

เป็นตัวสะกดเพราะอยู่หลังสระ " อู " และออกเสียงสะกด

คำว่า " นาง " เป็นคำที่มีพยัญชนะ " ง " เป็น.....................................................................

ก.13 ตัวสะกด ก.14 คำว่า " บ้าน " " น " เป็นพยัญชนะที่อยู่หลังสระ " อา " และออกเสียงสะกด

ดังนั้น " น " จึงทำหน้าที่เป็น..................................................................

ก.14 ตัวสะกด ก.15 คำว่า " ความ " " ม " เป็นพยัญชนะที่อยู่หลังสระและออกเสียงสะกด

ดังนั้น " ม " จึงทำหน้าที่เป็น...................................................................

ก.15 ตัวสะกด ก.16 พยัญชนะ " ก " ในคำว่า " ลูก " พยัญชนะ " ง "ในคำว่า " นาง " พยัญชนะ

" น " ในคำว่า " บ้าน " พยัญชนะ " ม " ในคำว่า " ความ " และพยัญชนะ " ก" ในคำว่า " มาก " ต่างทำหน้าที่เป็น.....................................................

เพราะ (1).................................................

เพราะ (2).................................................

ก.16 ตัวสะกด

(1) เป็นพยัญชนะที่อยู่หลังสระ

(2) ออกเสียงสะกด

ก.17 จงเขียนเส้นใต้เฉพาะพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในคำว่า " ความ "
ก.17 ควา ก.18 จงเขียนเส้นใต้เฉพาะพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในคำว่า " ลึกซึ้ง "
ก.18 ลึซึ้ ก.19 กล่าวโดยสรุป ตัวสะกดคือพยัญชนะที่มีลักษณะดังนี้

1........................................................................

2........................................................................

ก.19

1. เป็นพยัญชนะที่อยู่หลังสระ

2. เป็นพยัญชนะที่ออกเสียงสะกด