กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชันพิเศษ

จุดประสงค์

       เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติจึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้

                1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามคำปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                2.มีทักษะการสังเกตุ จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา เหมืนกันแต่ต่างระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดด้านละ ๓ ซม. พื้นสีกากี ภายในเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์สีขาว ๒ ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์ มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์มีหน้าเสือสีทอง เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา ลูกเสือที่จะประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับฯเห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปกติลูกเสือจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

 

แผนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ภาคเรียนที่ 1

                1.หน้าที่พลเมือง                                                  4                คาบเรียน

                2.สิ่งแวดล้อม                                                         6                คาบเรียน

                3.การเดินทางสำรวจ                                               2                คาบเรียน

                4.การแสดงออกทางศิลปะ                                      2                คาบเรียน

                5.สมรรถภาพทางกาย                                            4                คาบเรียน

 

ภาคเรียนที่ 2

                1.สมรรถภาพทางกาย                                            2                คาบเรียน

                2.อุดมคติ                                                                 6                คาบเรียน

                3.กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ                                       4                คาบเรียน

                4.การบริการ                                                     6                คาบเรียน

 

ภาคเรียนที่ 1

 แผนการสอนที่ 1

เรื่อง                        หน้าที่พลเมือง     (ประวัติการลูกเสือไทย)

จุดประสงค์                1.สามารถบอกเล่าประวัติการลูกเสือไทยได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1.ประวัติของการลูกเสือไทยในยุคต่างๆ

-         ยุคก่อตั้ง

-         ยุคส่งเสริม

-         ยุคประคับประคอง

-         ยุคก้าวหน้า

-         ยุคเข้าถึงประชาชน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าในเรื่อง                                                                             เวลา                20                นาที

                                                กลุ่มที่ 1 ศึกษาประวัติลูกเสือไทยยุคก่อตั้ง

                                                กลุ่มที่ 2 ศึกษาประวัติลูกเสือไทยยุคส่งเสริม

                                                กลุ่มที่ 3 ศึกษาประวัติลูกเสือไทยยุคประคับประคอง

                                                กลุ่มที่ 4 ศึกษาประวัติลูกเสือไทยยุคก้าวหน้า

                                                กลุ่มที่ 5 ศึกษาประวัติลูกเสือไทยยุคเข้าถึงประชาชน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน

                                2.รูปภาพเกี่ยวกับเรื่องลูกเสือในอดีต

การประเมินผล                1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะค้นคว้า

                                                2.การซักถามปัญหา

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง                        หน้าที่พลเมือง     (กิจการลูกเสือไทยในยุคปัจจุบัน)

จุดประสงค์                สามารถบอกถึงกิจการของลูกไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1. ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ

                                2.การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

                                3.วิวัฒนาการของลูกเสือไทยในยุคปัจจุบัน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าในเรื่อง                                                                             เวลา                20                นาที

                                                กลุ่มที่ 1 ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือไทยในปัจจุบัน

                                                กลุ่มที่ 2 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

                                                กลุ่มที่ 3 วิวัฒนาการของลูกเสือไทยในยุคปัจจุบัน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน

                                2.แผนภูมิการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

การประเมินผล                1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะค้นคว้า
2.การสรุปรายงาน
ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง                        หน้าที่พลเมือง     (วิธีการดำเนินการของขบวนการลูกเสือ)

จุดประสงค์                สามารถบอกวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือโลกได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1. สมัชชาลูกเสือโลก

                                2.สำนักงานลูกเสือโลก

                                3.คณะกรรมการลูกเสือโลก

                                4.สำนักงานลูกเสือโลกเขตเอเซีย - แปซิฟิก

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับแบ่งกลุ่มลูกเสือค้นคว้าในเรื่อง                                                                             เวลา                20                นาที

                                                กลุ่มที่ 1 ศึกษาสมัชชาลูกเสือโลก

                                                กลุ่มที่ 2 ศึกษาสำนักงานลูกเสือโลก

                                                กลุ่มที่ 3 ศึกษาสำนักงานลูกเสือเขตเอเซีย - แปซิฟิก

                                                กลุ่มที่ 4 ศึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือโลก

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน

                                2.แผนภูมิการบริหารงานของลูกเสือโลก

การประเมินผล                1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะค้นคว้า

                                                2.การสรุปรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง                        หน้าที่พลเมือง     (การเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน)

จุดประสงค์                1.สามารถบอกวัตถุประสงค์ในการไปเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบันได้

                                2.สามารถเลือกหน่วยงานหรือสถาบันที่จะไปเยี่ยมได้

เนื้อหา                     1.วัตถุประสงค์ของการไปเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน

                                2.ลักษณะของหน่วยงานที่จะไปเยี่ยม

                                3.ข้อปฎิบัติในการไปเยี่ยมหน่วยงาน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับแบ่งกลุ่มลูกเสือคัดเลือกหน่วยงาน                                                       เวลา                20                นาที

                                                กลุ่มที่ 1 หน่วยงานทางศาสนา

                                                กลุ่มที่ 2 หน่วยงานทางการศึกษา

                                                กลุ่มที่ 3 หน่วยงานของทางราชการ

                                                กลุ่มที่ 4 หน่วยงานของเอกชน

                                ลูกเสือร่วมกันอภิปรายถึงหน่วยงานที่เสนอ

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล                1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะค้นคว้า

                                                2.การสรุปรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 5

เรื่อง                        สิ่งแวดล้อม  (ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ 1)

จุดประสงค์                บอกความหมายของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและมลภาวะได้

เนื้อหา                     1.ความหมายของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และมลภาวะ

                                2.ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับอธิบายในเนื้อหาต่อไปนี้                                                                   เวลา                20                นาที

-         ความหมายของสิ่งแวดล้อม

-         ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-         ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์

-         มลภาวะและสาเหตุของการเกิด

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล                1.สังเกตุจากการซักถาม

                                                2.การสรุปรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 6

เรื่อง                        สิ่งแวดล้อม  (ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ 2)

จุดประสงค์                บอกประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้

เนื้อหา                     1.ทรัพยากรน้ำและประโยชน์ของน้ำ

                                2.ทรัพยากรอากาศและประโยชน์ของอากาศ

                                3.ทรัพยากร ดินและประโยชน์ของดิน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับอธิบายในเนื้อหาต่อไปนี้                                                                   เวลา                20                นาที

-         ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ

-         ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

-         ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                       เวลา         5              นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล                1.สังเกตุจากการซักถาม

                                                2.การสรุปรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 7

เรื่อง                        สิ่งแวดล้อม  (การอนุรักษ์สัตว์และพืชในท้องถิ่น )

จุดประสงค์                1.บอกประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครองได้

                                2.บอกวิธีการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นได้

เนื้อหา                     1.ประเภทของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

                                2.การอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทั่วไป

                                3.การอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับอธิบายในเนื้อหาต่อไปนี้                                                                   เวลา                25                นาที

-         ความหมายของการอนุรักษ์

-         สัตว์ป่าคุ้มครอง

-         สัตว์ป่าสงวน

-         การอนุรักษ์สัตว์ป่า

-         การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น

-         การอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล                1.สังเกตุจากการซักถาม

                                                2.การสรุปรายงานและจดบันทึก

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 8

เรื่อง                        สิ่งแวดล้อม  (ข้อปฎิบัติในการเดินทางไกลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ )

จุดประสงค์                สามารถจำแนกสิ่งที่ควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติในขณะเดินทางไกลได้

เนื้อหา                     ข้อปฎิบัติในการเดินทางไกลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                           เวลา                30                นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                       เวลา         5              นาที

                                ผู้กำกับแบ่งกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ                                                                 เวลา                20                นาที

-         ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไกล

-         ข้อที่ไม่ควรปฎิบัติในการเดินทางไกล

-         ข้อควรปฎิบัติในการตั้งค่ายพักแรม

-         ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการตั้งค่ายพักแรม

-  ผู้กำกับสรุปบทเรียนและการอภิปราย เวลา 5 นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                           เวลา         5              นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                         เวลา                10                นาที

สื่อการเรียน                1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล                1.สังเกตุจากการซักถาม

2.การอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 9

เรื่อง                        สิ่งแวดล้อม  (ชนิดของมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีป้องกัน )

จุดประสงค์                1.สามารถบอกถึงสาเหตุของการเกิดมลภาวะได้

                                2.สามารถบอกถึงวิธีป้องกันการเกิดมลภาวะได้

เนื้อหา                     1.สาเหตุของการเกิดมลภาวะ

                                2.ปัญหาการเสีย ของดิน น้ำ อากาศ

                                3.วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                                                                                เวลา                60                นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                         เวลา                10                นาที

                    เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                       เวลา         5              นาที

                                <

1