ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง                        สมรรถภาพทางกาย  (การเล่นฟุตบอล )

จุดประสงค์             สามารถบอกการเล่นฟุตบอลได้

เนื้อหา                     .เทคนิคการเล่นฟุตบอล

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับเชิญวิทยากรที่ชำฯญในกีฬาฟุตบอลให้คำแนะนำ                                      เวลา         20            นาที

                                และสาธิต

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            1.ลูกฟุตบอล

การประเมินผล       การลงเล่นกีฬาฟุตบอล

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง                        สมรรถภาพทางกาย  (การเล่นฟุตบอล )

จุดประสงค์             สามารถบอกการเล่นฟุตบอลได้

เนื้อหา                     .เทคนิคการเล่นฟุตบอล

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม         ให้ลงเล่นฟุตบอล                                   เวลา         25            นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            1.ลูกฟุตบอล

การประเมินผล       การลงเล่นกีฬาฟุตบอล

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง                        คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ

จุดประสงค์             1.สามารถบอกความหมายของคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือได้

                                2.สามารถนำคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา                     คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความหมายของคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ                                เวลา         20            นาที

ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวัน

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            แผนภูมิคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ

การประเมินผล       การสนใจและเสนอแนะ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง                        อุดมคติ (ศีล 5 และศีล 8)

จุดประสงค์             สามารถแปลความหมายของศีล 5 และ ศีล 8 ได้

เนื้อหา                     ศีล 5 และ ศีล 8

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความหมายของศีล 5 และ ศีล 8                                                        เวลา         20            นาที

ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวัน

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศีล  5  และศีล 8

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            แผนภูมิศีล 5 และ ศีล 8

การประเมินผล       การสนใจและเสนอแนะ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 5

เรื่อง                        อุดมคติ (การอาราธนาศีลและการอาราธนาพระปริตร)

จุดประสงค์             สามารถอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรได้ถูกต้อง

เนื้อหา                     การอาราธนาศีล อาราธนาธรรมและอาราธนาพระปริตร

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความสำคัญของการอาราธนา                                                           เวลา         20            นาที

เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสาธิตแนะนำลูกเสือ

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            สถานที่ที่สามารถนั่งพับเพียบได้  (ห้องจริยะ)

การประเมินผล       การสนใจในการปฎิบัติตามวิทยากรที่มาสาธิต

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 6

เรื่อง                        อุดมคติ (หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 )

จุดประสงค์             สามารถอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

เนื้อหา                     หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                              เวลา         20            นาที

แบ่งลูกเสือศึกษาในเรื่องและรายงานเรื่อง

-          โอวาทพระพุทธเจ้า

-          อิทธิบาท 4

-          อริยสัจ 4

-          พรหมวิหาร 4

-          อคติ 3

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            อกสารประกอบบทเรียนทางพระพุทธศาสนา

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 7

เรื่อง                        อุดมคติ (หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 )

จุดประสงค์             สามารถอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

เนื้อหา                     หลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                              เวลา         20            นาที

แบ่งลูกเสือศึกษาในเรื่องและรายงานเรื่อง

-          มิตรปฎิรูป 4

-          มิตรแท้  4

-          สังคหวัตถุ  4

-          ทิศ 6

-          อบายมุข 6

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            อกสารประกอบบทเรียนทางพระพุทธศาสนา

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 8

เรื่อง                        อุดมคติ (หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 )

จุดประสงค์             สามารถอธิบายนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฎิบัติได้ถูกต้อง

เนื้อหา                     การปฎิบัติตนโดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                           เวลา         20            นาที

แบ่งลูกเสือศึกษาในเรื่องและรายงานเรื่อง

-          การปฎิบัติต่อตนเอง

-          การปฎิบัติต่อผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์

-          การปฎิบัติต่อเพื่อน

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            อกสารประกอบบทเรียนทางพระพุทธศาสนา

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 9

เรื่อง                        กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (กฎแห่งความปลอดภัย 1 )

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมที่ใช้กำลังกายได้

เนื้อหา                     1สภาพของร่างกาย

                                2.การแต่งกาย

                                3.การอบอุ่นร่างกายและปฎิบัติกิจกรรมอย่างพอเหมาะ

                                4.การปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายความปลอดภัยในการทำกิจกรรม                                                     เวลา         20            นาที

                                ที่ต้องใช้กำลังกายและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำกิจกรรม

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 10

เรื่อง                        กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (กฎแห่งความปลอดภัย 2)

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงกิจกรรมที่ใช้สติปัญญาได้

เนื้อหา                     1.ประเภทของกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

                                2.การปฎิบัติกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  10                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือให้อภิปรายเรื่อง                                                               เวลา         20            นาที

-          ประเภทของกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

-          ความปลอดภัยในการปฎิบัติกิจกรรม

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 11

เรื่อง                        กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (กฎแห่งความปลอดภัย 3 )

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงกิจกรรมวิทยาการได้

เนื้อหา                     1.ประเภทของกิจกรรมวิทยาการ

                                2.การปฎิบัติกิจกรรมวิทยาการ

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  11                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือให้อภิปรายเรื่อง                                                               เวลา         20            นาที

-          ประเภทของกิจกรรมวิทยาการ

-          ความปลอดภัยในการปฎิบัติกิจกรรม

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 12

เรื่อง                        กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (กฎแห่งความปลอดภัย 4 )

จุดประสงค์             สามารถเลือกปฎิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้

เนื้อหา                     1.การปฎิบัติกิจกรรมที่ใช้กำลังกาย

                                2.การปฎิบัติกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

                                3.การปฎิบัติกิจกรรมวิทยาการ

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  12                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือให้เลือกปฎิบัติ 1 กิจกรรม                                                เวลา         20            นาที

-          ประเภทของกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

-          ประเภทกิจกรรมที่ใช้กำลังกาย

-          ประเภทกิจกรรมที่ใช้วิทยาการ

ลูกเสือสรุปรายงาน

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 13

เรื่อง                        การพัฒนาชุมชน

จุดประสงค์             1.สามารถบอกถึงการบริการและการพัฒนาชุมชนได้

                                2.สามารถบอกถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชนได้

เนื้อหา                     1.ความหมายของการบริการและพัฒนาชุมชน

                                2.กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  13                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯบรรยายเรื่องการพัฒนาชุมชนและการบริการ                                           เวลา         20            นาที

                                แบ่งลูกเสือเป็นกลุ่มเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-          ลูกเสือเสนอผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การรายงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 14

เรื่อง                        การพัฒนาชุมชน

จุดประสงค์             สามารถเขียนโครงการการบริการและการพัฒนาชุมชนได้

เนื้อหา                     เสนอโครงการการบริการและการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  14                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯแนะนำการเขียนโครงการ                                                                        เวลา         20            นาที

                                แบ่งลูกเสือเป็นกลุ่มเขียนโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-          ลูกเสือเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การเสนอโครงการ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 15

เรื่อง                        การพัฒนาชุมชน

จุดประสงค์             สามารถเปฎิบัติงานตามโครงการการบริการและการพัฒนาชุมชนได้

เนื้อหา                     ปฎิบัติงานตามโครงการการบริการและการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  15                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯนำลูกเสือออกพัฒนาชุมชน                                                                      เวลา         20            นาที

                                และบริการตามโครงการที่ลูกเสือเสนอและได้คัดเลือก 1 โครงการ

                                ตามบริเวณรอบหรือที่ใกล้โรงเรียน

-  ผู้กำกับสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       ปฎิบัติงานตามโครงการ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 16

เรื่อง                        การบริการ  (การปฐมพยาบาล 1)

จุดประสงค์             1.สามารถให้ความหมายและหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

                                2.สามารถสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

เนื้อหา                     1.หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาล

                                2.เครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  16                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯบอกถึงหลักของการปฐมพยาบาล                                                             เวลา         20            นาที

                                และสาธิตหลักเบื้องต้นของการปฐมพยาบาล

                                - ผู้กำกับฯสรุป                                                                                                         เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            1.เอกสารประกอบบทเรียน

                                2.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล

การประเมินผล       การสนใจและการซักถามปัญหา

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 17

เรื่อง                        การบริการ (การปฐมพยาบาล 2 )

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงข้อระวังในการปฐมพยาบาลได้

เนื้อหา                     1.ข้อระวังของการปฐมพยาบาล

                                2.การสังเกตุอาการของผู้ป่วยก่อนให้การปฐมพยาบาล

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  17                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มลูกเสือและให้อภิปรายเรื่อง                                                        เวลา         20            นาที

-          การสังเกตุอาการผู้ป่วย

-          ข้อระวังในการช่วยเหลือ

ลูกเสือรายงานผลการอภิปราย                               

                                - ผู้กำกับฯสรุป                                                                                                         เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            1.เอกสารประกอบบทเรียน

การประเมินผล       การอภิปราย

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 18

เรื่อง                        การบริการ     (เหตุฉุกเฉิน)

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงการให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้

เนื้อหา                     1.สาเหตุของการเกิดเหตุฉุกเฉิน

                                2.การเตรียมตัวสำหรับเหตุฉุกเฉิน

                                3.การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขั้นตอน   การเปิดประชุมกองครั้งที่  18                                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายในเรื่อง                                                                                          เวลา         20            นาที

-          การเกิดเหตุฉุกเฉิน

-          การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

-          การเตรียมพร้อมเมื่อจะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 ผู้กำกับฯสรุป                                                                                                          เวลา         5             นาที

                                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            1.เอกสารประกอบบทเรียน

                                2.ภาพเหตุฉุกเฉินต่างๆ

การประเมินผล       การซักถามปัญหา

กลับหลังหันกลับหลังหัน