กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือ เอก

จุดประสงค์

       เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้

                1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามคำปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญ

                2.มีทักษะการสังเกตุ จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสร้างสรรค์งานฝีมือสนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

หลักสูตรลูกเสือเอก   เครื่องหมายลูกเสือเอก ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๕ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ สีแดงและมีคำว่า

ลูกเสือ สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก

หลักสูตร

.การพึ่งตนเอง

.การบริการ

.การผจญภัย

.วิชาการของลูกเสือ

.ระเบียบแถว

แผนการฝึกลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือ เอก

                ภาคเรียนที่ 1

                                1.การพึ่งตนเอง                                                                       2              คาบเรียน

                                2.การบริการ                                                                            3              คาบเรียน

                                3.การผจญภัย                                                                          3              คาบเรียน

                                4.คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ                                             2              คาบเรียน

                                5.วิชาการของลูกเสือ                                                               4              คาบเรียน

                                6.ระเบียบแถว                                                                         4              คาบเรียน

                ภาคเรียนที่ 2

1.การพึ่งตนเอง                                                                       2              คาบเรียน

                                2.การบริการ                                                                            3              คาบเรียน

                                3.การผจญภัย                                                                          3              คาบเรียน

                                4.คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ                                             2              คาบเรียน

                                5.วิชาการของลูกเสือ                                                               4              คาบเรียน

                                6.ระเบียบแถว                                                                         4              คาบเรียน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง                        ระเบียบแถวลูกเสือ       (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า  )

จุดประสงค์             1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                                2.ปฎิบัติ ท่าตรง ท่าพัก  การทำความเคารพ การหัน การเดิน การหยุด ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1.ท่าตรง  ท่าเคารพ

                                2.ท่าพัก  (พักตามปกติ  พักตามสบาย  พักตามระเบียบ  พักนอกแถว)

                                3.ท่าหันอยู่กับที่ (ซ้าย-หัน , ขวา – หัน ,กลับหลัง – หัน)

                                4.ท่าเดิน , ท่าหยุด

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐานๆละ 10 นาที                                                 เวลา         20            นาที

                                                ฐานที่ 1  ท่าตรง ท่าพัก  ท่าเคารพ

                                                ฐานที่ 2 ท่าหันอยู่กับที่  ท่าเดิน  ท่าหยุด

                                -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                                      เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล       1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                                2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง                        ระเบียบแถวลูกเสือ       (การสวนสนาม 1  )

จุดประสงค์             1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                                2.ปฎิบัติ การจัดรูปขบวนสวนสนามได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1.การจัดรูปขบวนสวนสนาม

                                2.การทำความเคารพเมื่อเดินผ่านประธาน

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐานๆละ 10 นาที                                                 เวลา         20            นาที

                                                ฐานที่ 1รูปขบวนสวนสนาม

                                                ฐานที่ 2 การทำความเคารพเมื่อเดินผ่านประธาน

                                -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                                      เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล       1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                                2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง                        ระเบียบแถวลูกเสือ       (การสวนสนาม 2  )

จุดประสงค์             1.สามารถถือธงเดินสวนสนามได้อย่างถูกต้อง

                                2.สามารถทำความเคารพด้วยธงได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1.การถือธงและทำความเคารพเมื่ออยู่กับที่

                                2.การถือธงและทำความเคารพเมื่อเดิน

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับสาธิตและให้ลูกเสือทำตาม                                                                          เวลา         20            นาที

-          ถือธงเมื่ออยู่กับที่

-          ทำความเคารพด้วยธงเมื่ออยู่กับที่

-          ถือธงเมื่อเดิน

-          ทำความเคารพด้วยธงเมี่อเดิน

                                -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                                      เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            การสาธิตและการปฎิบัติจริงการประเมินผล

                1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง                        ระเบียบแถวลูกเสือ       (การสวนสนาม 3  )

จุดประสงค์             1.สามารถถือป้ายเดินสวนสนามได้อย่างถูกต้อง

                                2.สามารถทำความเคารพด้วยป้ายได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา                     1.การถือป้ายและทำความเคารพเมื่ออยู่กับที่

                                2.การถือป้ายและทำความเคารพเมื่อเดิน

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับสาธิตและให้ลูกเสือทำตาม                                                                          เวลา         20            นาที

-          ถือป้ายเมื่ออยู่กับที่

-          ทำความเคารพด้วยป้ายเมื่ออยู่กับที่

-          ถือป้ายเมื่อเดิน

-          ทำความเคารพด้วยป้ายเมื่อเดิน

                                -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                                      เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            การสาธิตและการปฎิบัติจริง

การประเมินผล       1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 5

เรื่อง                        การพึ่งตนเอง  (การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม  )

จุดประสงค์             สามารถเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา                     ทำเลที่ตั้งค่ายพักแรม

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายเรื่องการตั้งค่ายพักแรมและแบ่งลูกเสืออภิปราย                              เวลา         20            นาที

-          ทำเลที่ตั้งค่ายใกล้น้ำ

-          ทำเลที่ตั้งค่ายในป่า

-          ทำเลที่ตั้งค่ายในที่ชุมชนหรือวัด

-          ทำเลที่ตั้งค่ายกลางแจ้ง

                                -  ลูกเสือรายงานและผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                           เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียนและภาพค่ายพักแรม

การประเมินผล       1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.การรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 6

เรื่อง                        การพึ่งตนเอง  (การเตรียมการเพื่อการอยู่ค่ายพักแรม  )

จุดประสงค์             สามารถเตรียมการเทื่อการอยู่ค่ายพักแรมได้

เนื้อหา                     การเตรียมการเพื่อการอยู่ค่ายพักแรม

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายเรื่องการเตรียมการอยู่ค่ายพักแรม                                                    เวลา         20            นาที

และแบ่งลูกเสืออภิปราย

-          การวางแผนการฝึก

-          การจัดเตรียมอาหาร

-          การกำหนดเส้นทางเดินทาง

-          การเลือกสถานที่อยู่ค่ายพักแรม

                                -  ลูกเสือรายงานและผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                           เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียนและภาพค่ายพักแรม

การประเมินผล       1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.การรายงาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 7

เรื่อง                        วิชาการของลูกเสือ  (การผูกแน่น 1  )

จุดประสงค์             สามารถทำการผูกแน่นได้

เนื้อหา                     1.การผูกประกบ

                                2.การผูกกากบาท

                                3.การผูกทะแยง

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับแบ่งลูกเสือเข้าเรียนตามฐาน                                                                       เวลา         20            นาที

-          การผูกกากบาท

-          การผูกทะแยง

-          การผูกประกบ

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เชือกประจำตัวลูกเสือ  ไม้

การประเมินผล       สังเกตุจากการฝึกผูกแน่น

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 8

เรื่อง                        วิชาการของลูกเสือ  (การผูกแน่น 2  )

จุดประสงค์             สามารถนำการผูกแน่นมาสร้างงานได้

เนื้อหา                     การสร้างตอหม้อสะพาน

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับอธิบายถึงการสร้างตอหม้อ                                                                          เวลา         20            นาที

                                และแบ่งลูกเสือให้สร้างตอหม้อจากไม้พลอง

                                ลูกเสือทำการทดสอบตอหม้อโดยการแข่งม้าโรมัน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เชือกประจำตัวลูกเสือ  ไม้พลอง

การประเมินผล       การทดสอบตอหม้อสะพาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 9

เรื่อง                        วิชาการของลูกเสือ  (การผูกเงื่อนเชือก 1  )

จุดประสงค์             สามารถผูกเงื่อนเชือกได้

เนื้อหา                     1.เงื่อนบุกเบิก   เงื่อนบ่วงคล้อง

                                2.เงื่อนผูกถังตั้ง  เงื่อนผูกกระดาน

                                3.เงื่อนถักลูกโซ่  เงื่อนตีนแมว

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                                                    เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับแบ่งลูกเสือเข้าฐาน                                                                                      เวลา         20            นาที

                                                - ฐานที่ 1 เงื่อนบุกเบิก   เงื่อนบ่วงคล้อง

                                                - ฐานที่2  เงื่อนผูกถังตั้ง  เงื่อนผูกกระดาน

                                                - ฐานที่3 เงื่อนถักลูกโซ่  เงื่อนตีนแมว

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เชือกประจำตัวลูกเสือ  ไม้พลอง

การประเมินผล       การทดสอบการผูกเงื่อน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 10

เรื่อง                        วิชาการของลูกเสือ  (การผูกเงื่อนเชือก 2  )

จุดประสงค์             สามารถถักสายยงยศลูกเสือสามัญได้

เนื้อหา                     การถักสายยงยศ

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  10                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับสาธิตการถักสายยงยศลูกเสือสามัญ                                                            เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสือฝึกถักสายยงยศลูกเสือสามัญ

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เชือกประจำตัวลูกเสือ 

การประเมินผล       การทดสอบการถักสายยงยศ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 11

เรื่อง                        คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ  1

จุดประสงค์             สามารถอธิบายความหมายของคำปฎิญาณของลูกเสือได้

เนื้อหา                     คำปฎิญาณของลูกเสือ

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  11                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับทบทวนคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ                                                        เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสืออภิปราย

-          ความหมายของคำปฎิญาณ

-          ความหมายของคำปฎิญาณข้อที่ 1

-          ความหมายของคำปฎิญาณข้อที่ 2

-          ความหมายของคำปฎิญาณข้อที่ 3

ลูกเสือนำผลการอภิปรายรายงาน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล       การอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 12

เรื่อง                        คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ  2

จุดประสงค์             สามารถอธิบายความหมายของกฎของลูกเสือได้

เนื้อหา                     กฎของลูกเสือ

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  12                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับทบทวนคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ                                                        เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสืออภิปราย

-          ความหมายของกฎลูกเสือข้อที่ 1 - 2

-          ความหมายของกฎลูกเสือข้อที่ 3 - 4

-          ความหมายของกฎลูกเสือข้อที่ 5 - 6

-          ความหมายของกฎลูกเสือข้อที่ 7 – 8

-          ความหมายของกฎลูกเสือข้อที่ 9 – 10

ลูกเสือนำผลการอภิปรายรายงาน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล       การอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 13

เรื่อง                        การผจญภัย  (การเดินทางไกล 1 )

จุดประสงค์             สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไกลด้วยเท้าได้

เนื้อหา                     อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับเดินทางไกลด้วยเท้า

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  13                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการเดินทางไกล                                  เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสือแต่ละหมู่อภิปรายถึงอุปกรณ์ประจำตัวที่ต้องนำไป

                                เพื่อการเดินทางไกลด้วยเท้า

ลูกเสือนำผลการอภิปรายรายงาน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล       การอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 14

เรื่อง                        การผจญภัย  (การเดินทางไกล 2 )

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงข้อปฎิบัติในการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรมได้

เนื้อหา                     1.ข้อปฎิบัติในการเดินทางไกล

                                2.ข้อปฎิบัติในการตั้งค่ายพักแรม

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  14                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงข้อปฎิบัติในการเดินทางไกล                                                    เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสือแต่ละหมู่อภิปราย

-          สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางไกล

-          สิ่งที่ไม่พึ่งกระทำเมื่อเดินทางไกล

-          สิ่งที่ต้องทำเมื่อตั้งค่ายพักแรม

-          สิ่งที่ไม่พึ่งกระทำเมื่อตั้งค่ายพักแรม

ลูกเสือนำผลการอภิปรายรายงาน

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน 

การประเมินผล       การอภิปราย

 

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 15

เรื่อง                        การผจญภัย  (การใช้เข็มทิศซิลวา )

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงวิธีการใช้เข็มทิศซิลวาได้

เนื้อหา                     1.ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา

                                2.วิธีการใช้เข็มทิศซิลวา

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  15                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวาและวิธีใช้                  เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสือแต่ละคนฝึกการใช้เข็มทิศโดยการหาทิศที่กำหนด

และเขียนแผนที่พอสังเขป

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน  เข็มทิศซิลวา

การประเมินผล       การฝึกการใช้เข็มทิศซิลวา และแผนที่ที่เขียน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 16

เรื่อง                        การบริการ (การปฐมพยาบาล 1)

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงวิธีการผายปอดแบบต่างๆได้

เนื้อหา                     1.การผายปอดแบบปากต่อปาก

                                2.การผายปอดวิธีโฮลเกอร์-นีลเสน

                                3.การผายปอดวิธีของเซฟเฟอร์

                                4.การผายปอดวิธีของซิลเวสเตอร์

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  16                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงวิธีการผายปอด                                                                           เวลา         20            นาที

                                แบ่งให้ลูกเสือฝึกตามฐาน

                                                - ฐานที่1.การผายปอดแบบปากต่อปาก

                                                - ฐานที่ 2.การผายปอดวิธีโฮลเกอร์-นีลเสน

                                                - ฐานที่ 3 .การผายปอดวิธีของเซฟเฟอร์

                                                - ฐานที่4.การผายปอดวิธีของซิลเวสเตอร์

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน  ภาพการผายปอดแบบต่างๆ

การประเมินผล       การซักถามและการฝึกในฐาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 17

เรื่อง                        การบริการ (การปฐมพยาบาล 2)

จุดประสงค์             สามารถบอกถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบต่างๆได้

เนื้อหา                     1.การเคลื่อนย้ายด้วยตัวคนเดียว

                                2.การเคลื่อนย้ายโดยการใช้อุปกรณ์และมีผู้อื่นช่วย

                                3.การเคลื่อนย้ายด้วยมือโดยมีผู้อื่นช่วย

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  17                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงวิธีการเคลื่อนย้ายผูป่วยและข้อควรระวัง                                   เวลา         20            นาที

                                ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และแบ่งให้ลูกเสือฝึกตามฐาน

-          ฐานที่1.การเคลื่อนย้ายด้วยตัวคนเดียว

-      ฐานที่ 2.การเคลื่อนย้ายโดยการใช้อุปกรณ์และมีผู้อื่นช่วย

                                                -      ฐานที่ 3 .การเคลื่อนย้ายด้วยมือโดยมีผู้อื่นช่วย

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน  ภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

การประเมินผล       การซักถามและการฝึกในฐาน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 18

เรื่อง                        การบริการ (การปฐมพยาบาล 3)

จุดประสงค์             1.สามารถบอกถึงวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกภายนอกได้

                                2.สามารถบอกถึงวิธีการช่วยผู้ป่วยที่มีอาการช็อคได้

เนื้อหา                     1.บาดแผลถลอก

                                2.บาดแผลลึกมีเลือดออก

                                3.การช่วยแหลือผู้ที่มีอาการช็อค

ขั้นตอน                   การเปิดประชุมกองครั้งที่  18                                                                                  เวลา         60            นาที

                                -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                               เวลา         10            นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                                             เวลา         5             นาที

                                 -  การสอนตามเนื้อหา                                                                                            เวลา         30            นาที

                                ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                                                              เวลา         5             นาที

                                ผู้กำกับฯอธิบายถึงวิธีการทำบาดแผลและดูอาการคนช็อค                                       เวลา         20            นาที

                                และแบ่งให้ลูกเสือฝึกตามฐาน

-          ฐานที่1.การทำแผลถลอก

-      ฐานที่ 2.การทำแผลลึกและมีเลือดไหล

                                                -      ฐานที่ 3 การช่วยผู้ที่มีอาการช็อค

                                -  ผู้กำกับฯสรุปบทเรียน                                                                                          เวลา         5             นาที

                                -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                                                เวลา         5             นาที

                                -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                      เวลา         10            นาที

สื่อการเรียน            เอกสารประกอบบทเรียน  อุปกรณ์ในการทำแผล

 การประเมินผล      การซักถามและการฝึกในฐาน

กลับหลังหันกลับหลังหัน