กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

จุดประสงค์

          เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความเป็นมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้

          1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามคำปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          2.มีทักษะการสังเกตุ จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

หลักสูตรลูกเสือโลกมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ ซม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกเมื่อทำพิธีเข้าประจำกองแล้วพร้อมติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่บ่าทั้ง ๒ ข้าง(ลูกเสือกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)ลูกเสือควรสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลังจากที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายในระยะเวลา ๖ เดือน จึงจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ และพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจ และสอบวิชาลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือหลวง ต่อไป

 

 

 

 

แผนการฝึกลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

          ภาคเรียนที่ 1

                   1.ระเบียบแถวลูกเสือ                                      6        คาบเรียน

                   2.ความเข้าใจในเรื่องราวของกิจการลูกเสือ                       6        คาบเรียน

                   3.การยอมรับและปฎิบัติตามคำปฎิญาณ กฎ

                       และคติพจน์ของลูกเสือ                                3        คาบเรียน

                   4.การกางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืน

                       กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง                           3        คาบเรียน

                   5.สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง

                       สำหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน                      1        คาบเรียน

         

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า  1)

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ ท่าตรง ท่าพัก  การทำความเคารพ การหัน การเดิน การหยุด ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            1.ท่าตรง  ท่าเคารพ

                   2.ท่าพัก  (พักตามปกติ  พักตามสบาย  พักตามระเบียบ  พักนอกแถว)

                   3.ท่าหันอยู่กับที่ (ซ้าย-หัน , ขวา – หัน ,กลับหลัง – หัน)

                   4.ท่าเดิน , ท่าหยุด

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐานๆละ 10 นาที                                    เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  ท่าตรง ท่าพัก  ท่าเคารพ

                             ฐานที่ 2 ท่าหันอยู่กับที่  ท่าเดิน  ท่าหยุด

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                       เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 2 )

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ ท่าวิ่ง การฟันมือในขณะเดิน การถอดหมวก การสวดมนต์ การสงบนิ่ง ได้อย่างถูกต้อง

                   3.ปฎิบัติท่านั่งและการถวายราชสดุดีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            1.การนับ  การวิ่งและการหยุด

                   2.ท่าหันเวลาเดิน (ซ้ายหัน , ขวาหัน , กลับหลังหัน)

                   3.ท่าถอดหมวก การถวายราชสดุดี การสวดมนต์ การสงบนิ่ง)

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐาน                                          เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  ท่านับ

                             ฐานที่ 2 ท่าวิ่ง  ท่าหยุด

                             ฐานที่ 3 ท่าหันเวลาเดิน (ซ้าย-หัน , ขวา – หัน , กลับหลัง – หัน)

                             ฐานที่ 4 ท่าถอดหมวก , ท่าถวายราชสดุดี, สวดมนต์,สงบนิ่ง)

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                 เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การฝึกบุคคลท่าถือไม้ง่าม 1 )

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ ท่าตรง ท่าพัก ท่าวันทยาวุทธ ท่าถอดหมวก สงบนิ่ง สวดมนต์ ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            1.การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้ง่าม  ท่าตรง   ท่าพักตามระเบียบ พักตามสบาย

                   2.ท่าวันทยาวุทธ  ,เรียบอาวุธ , แบกอาวุธ, คอนอาวุธ

                   3.ท่าถอดหมวก ,การสวดมนต์ การสงบนิ่ง

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐาน                                                เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  ท่าตรง

                             ฐานที่ 2 ท่าพัก  (พักตามระเบียบ พักตามสบาย พักตามปกติ  พักนอกแถว)

                             ฐานที่ 3 ท่าวันทยาวุธ ,เรียบอาวุธ  , แบกอาวุธ,คอนอาวุธ)

                             ฐานที่ 4 ท่าถอดหมวก ,  สวดมนต์,สงบนิ่ง)

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                       เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริงประกอบไม้ง่าม
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การฝึกบุคคลท่าถือไม้ง่าม 2 )

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ ท่าเดิน  ท่าหยุด ท่าหันในขณะเดิน ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            1.ท่าเดิน  ท่าหยุด

                   2.ท่าหันเวลาเดิน (ซ้ายหัน , ขวาหัน , กลับหลังหัน)

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐาน                                                เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  ท่าเดิน

                             ฐานที่ 2 ท่าหยุด

                             ฐานที่ 3 ท่าหันเวลาเดิน (ซ้าย-หัน , ขวา – หัน , กลับหลัง – หัน)

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                       เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                 เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 5

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 1 )

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ การเข้าแถวตามสัญญาณมือในการเรียกแถวสากล ได้อย่างถูกต้อง

                   3.ปฏิบัติการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

เนื้อหา            1.สัญญาณมือในการเรียกแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

                   2.สัญญาณมือในการเรียกแถวตอนหมู่

                   3.สัญญาณมือในการเรียกแถวหน้ากระดานหมู่ปิด - เปิดระยะ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐาน                                                เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

                             ฐานที่ 2 แถวตอนหมู่

                             ฐานที่ 3 แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ

                             ฐานที่ 4 แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ

          ในขณะเรียกแถวให้ลูกเสือใช้ไม้ง่ามและทบทวน ท่าหัน ท่าแบกอาวุธ ท่าพักและท่าวันทยาวุธด้วย

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                       เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

                   3.การถาม – ตอบเพื่อทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 6

เรื่อง               ระเบียบแถวลูกเสือ       (การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 2 )

จุดประสงค์        1.สามารถปฎิบัติตามคำบอก คำสั่งได้อย่างถูกต้อง

                   2.ปฎิบัติ การเข้าแถวตามสัญญาณมือในการเรียกแถวสากล ได้อย่างถูกต้อง

                   3.ปฏิบัติการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

เนื้อหา            1.สัญญาณมือในการเรียกแถวครึ่งวงกลม

                   2.สัญญาณมือในการเรียกแถววงกลม

                   3.สัญญาณมือในการเรียกแถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง

                   4.สัญญาณมือในการเรียกแถวรัศมีหรือล้อเกวียน

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                   แยกฝึกเป็นรายหมู่หรือแบ่งเป็นฐาน                                          เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1  แถวครึ่งวงกลมที่ผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง

                             ฐานที่ 2 แถววงกลมที่ผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง

                             ฐานที่ 3 แถวครึ่งวงกลมในลักษณะการเปิดประชุมกอง

                             ฐานที่ 4 แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง

                             ฐานที่ 5 แถวรัศมีหรือล้อเกวียน

          ในขณะเรียกแถวให้ลูกเสือใช้ไม้ง่ามและทบทวน ท่าหัน ท่าแบกอาวุธ ท่าพักและท่าวันทยาวุธด้วย

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                 เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       การสาธิตและการปฎิบัติจริง
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

3.การถาม – ตอบเพื่อทบทวน

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 7

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ    ( กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 1)

จุดประสงค์        บอกโครงสร้างของการบริหารงานคณะลูกเสือแห่งชาติได้

เนื้อหา            1.วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

                   2.สภาลูกเสือแห่งชาติ

                   3.คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

                   4.คณะกรรมการบริหารลูกเสืออำเภอและจังหวัด

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                        เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

-          ผู้กำกับอธิบายและชี้แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะกรรม

                                 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  สภาลูกเสือ

 -   คณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัดและอำเภอ

                   -  วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ                                       เวลา     25       นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะลูกเสือในระดับต่างๆ
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

                   2.การถาม – ตอบปัญหาต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 8

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ    ( กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2)

จุดประสงค์        บอกโครงสร้างของการบริหารงานของกองลูกเสือในโรงเรียนได้

เนื้อหา            1.โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน

                   2.การจัดหน่วยลูกเสือ การตั้งกลุ่มตั้งกองลูกเสือ

                   3.การบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับอธิบายและชี้แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน

 -   การแบ่งและการจัดหน่วยลูกเสือในโรงเรียน

                   -  การบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน                                               เวลา     25       นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

                   2.การถาม – ตอบปัญหาต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 9

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

                    ( กิจการลูกเสือโลกและความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ  1 )

จุดประสงค์        บอกกิจการของลูกเสือโลกได้

เนื้อหา            1.โครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก

                   2.สมัชชาลูกเสือโลก

                   3.สำนักงานและคณะกรรมการลูกเสือโลก

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือค้นคว้าในเรื่องต่อไปนี้เป็นหมู่                      เวลา     15       นาที

 -   องค์การลูกเสือโลก

-          สมัชชาลูกเสือโลก

-          คณะกรรมการลูกเสือโลก

-          สำนักงานลูกเสือโลก                                                   

ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมารายงาน                                     เวลา     10       นาที

                   -  ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                                 เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน แผนภูมิโครงสร้างกิจการลูกเสือโลก
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

                   2.การถาม – ตอบปัญหาต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 10

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

          ( กิจการลูกเสือโลกและความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ  2 )

จุดประสงค์        1.บอกโครงสร้างของลูกเสือภาคพื้นเอเซีย – แปซิฟิกได้

                   2.บอกความสัมพันธ์ลูกเสือนานาชาติได้

เนื้อหา            1.สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเซีย - แปซิฟิก

                   2.ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  10                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือค้นคว้าในเรื่องต่อไปนี้เป็นหมู่                           เวลา     15       นาที

 -   สมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเซีย - แปซิฟิก

-          ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ               

ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมารายงาน                                     เวลา     10       นาที

                   -  ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                                 เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน แผนภูมิโครงสร้างสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเซีย - แปซิฟิก
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

          2.การถาม – ตอบปัญหาต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 11

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

( บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1)

จุดประสงค์        1.บอกหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีต่อชุมชนได้

                   2.อธิบายความหมายของชุมชนได้

เนื้อหา            1.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับกิจกรรมที่เหมาะสม

                   2.ความหมายของชุมชน

                   3.วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  11                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสืออภิปรายในเรื่องต่อไปนี้เป็นหมู่                   เวลา     25       นาที

 -   หน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

-          ความหมายของชุมชน  

-          ลูกเสือกับการพัฒนา

-          วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-          ลักษณะกิจกรรมที่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะทำร่วมกับชุมชน    

                   -  ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                                 เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

          2.ผลงานจากการอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 12

เรื่อง               ความเข้าใจในเรื่องกิจการของลูกเสือ

( บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2)

จุดประสงค์        ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

เนื้อหา            1.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กำหนดกิจกรรมที่จะทำร่วมกับชุมชนในวันสำคัญ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  12                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือเลือกกิจกรรมที่จะทำในวันสำคัญ                         เวลา     15       นาที

 -     กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

-           กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนด้านการพัฒนา   

-          กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

-          กิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

-          ลูกเสือแต่ละหมู่นำเสนอผลงาน                                          เวลา     10       นาที

                   -  ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                            เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

          2.ผลงานจากการอภิปราย

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 13

เรื่อง               คำปฎิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  1

จุดประสงค์        1. อธิบายความหมายของคำปฎิญาณของลูกเสือได้

                   2. นำคำปฎิญาณของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา            1.ความมุ่งหมายของคำปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้

                   2.คำปฎิญาณของลูกเสือ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  13                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือแต่ละคนฝึกท่องคำปฎิญาณ

และแสดงรหัสของลูกเสือ                                                    เวลา     25       นาที

-          ลูกเสือแปลความหมายของคำปฎิญาณ                                  

-          ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                         เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                 เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

                   2.ให้ลูกเสือท่องคำปฎิญาณเป็นรายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 14

เรื่อง               คำปฎิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  2

จุดประสงค์        1. ท่องกฎของลูกเสือข้อ 1 – 5 ได้

                   2.แปลความหมายของกฎลูกเสือข้อ 1 – 5 ได้

3. นำกฎของลูกเสือ ข้อ 1 – 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา            1.กฏของลูกเสือ ข้อ 1 – 5

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  14                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือแต่ละคนฝึกท่องกฎของลูกเสือ ข้อ 1 – 5

-          ลูกเสือแปลความหมายของกฎของลูกเสือ                                      เวลา     25       นาที    

-          ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                              เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

                   2.ให้ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือข้อ 1 – 5 เป็นรายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 15

เรื่อง               คำปฎิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  3

จุดประสงค์        1. ท่องกฎของลูกเสือข้อ 6 – 10 ได้

                   2.แปลความหมายของกฎลูกเสือข้อ 6 – 10 ได้

3. นำกฎของลูกเสือ ข้อ 6 – 10 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา            1.กฏของลูกเสือ ข้อ 6 – 10

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  15                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือแต่ละคนฝึกท่องกฎของลูกเสือ ข้อ 6 – 10

-          ลูกเสือแปลความหมายของกฎของลูกเสือ                                      เวลา     25       นาที    

-          ผู้กำกับสรุปและเสริมรายละเอียด                                              เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.ให้ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือข้อ 6 – 10  เป็นรายบุคคล

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 16

เรื่อง               การกางและรื้อเต็นท์พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสืออีกหนึ่งคน 1

จุดประสงค์        1. บอกส่วนประกอบที่สำคัญของเต็นท์ได้

                   2. บอกวิธีการกางเด็นท์ที่ถูกต้องได้

เนื้อหา            1.ลักษณะของเต็นท์ที่ใช้ในการพักแรม

                   2.ส่วนประกอบของเต็นท์แบบต่างๆ

                   3.วิธีการการเต็นท์แบบต่างๆ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  16                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือเป็นหมู่เข้าเรียนตามฐาน                           เวลา     25       นาที    

-          ฐานที่ 1 ส่วนประกอบของเต็นท์แบบต่างๆ 

-          ฐานที่ 2 วิธีการกางเต็นท์แบบต่างๆ                  

-          ผู้กำกับสรุป                                                             เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                 เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เต็นท์แบบต่างๆ
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.การสาธิตการกางเต็นท์แบบต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 17

เรื่อง               การกางและรื้อเต็นท์พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสืออีกหนึ่งคน 2

จุดประสงค์        บอกวิธีการรื้อและเก็บรักษาเต็นท์ได้ถูกต้อง

เนื้อหา            1.วิธีการรื้อและเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางต่อไป

                   2.การเก็บรักษาเต็นท์หลังจากการใช้งาน

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  17                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือเป็นหมู่เข้าเรียนตามฐาน                                เวลา     25       นาที    

-          ฐานที่ 1 การเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางต่อไป   

-          ฐานที่ 2 การเก็บรักษาและทำความสะอาดเต็นท์หลังการใช้งาน           

-          ผู้กำกับสรุป                                                             เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เต็นท์แบบต่างๆ
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.การสาธิตการเก็บเต็นท์แบบต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 18

เรื่อง               การกางและรื้อเต็นท์พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสืออีกหนึ่งคน 2

จุดประสงค์        การรื้อและเก็บรักษาเต็นท์ได้ถูกต้อง

เนื้อหา            1.วิธีการรื้อและเก็บเต็นท์แบบต่างๆปฎิบัติจริง

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  18                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือเป็นหมู่เข้าเรียนตามฐาน                                เวลา     25       นาที    

-          ฐานที่ 1 ปฎิบัติการกางและเก็บเต็นท์สำเร็จรูป

-          ฐานที่ 2 ปฎิบัติการกางและเก็บเต็นท์ 5 ชาย 

-          ฐานที่ 3 ปฎิบัติ การเก็บรักษาและทำความสะอาดเต็นท์หลังการใช้งาน              

-          ผู้กำกับสรุป                                                            เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เต็นท์แบบต่างๆ
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.ปฎิบัติการเก็บเต็นท์แบบต่างๆ

ภาคเรียนที่ 1

แผนการสอนที่ 19

เรื่อง               สาธิตการบรรจุเครื่องหลังสำหรับเดินทางไกลและพักแรม

จุดประสงค์        1.บอกถึงอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้

                   2.บอกถึงอุปกรณ์ส่วนรวมที่ใช้ในการเดินทางไกลและพักแรมได้

                   3.สามารถบรรจุสิ่งของลงถุงหรือเครื่องหลังด้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหา            1.ความหมายของการเดินทางไกล

                   2.อุปกรณ์ที่ สำคัญในการเดินทางไกลและพักแรม

                   3.การบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง                

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  19                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มให้ลูกเสือเป็นหมู่เข้าเรียนตามฐาน                           เวลา     25       นาที    

-          ฐานที่ 1 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนบุคคล

-          ฐานที่ 2 ตัวอย่างอุปกรณ์ส่วนรวม 

-          ฐานที่ 3 สาธิตการบรรจุเครื่องหลัง         

-          ผู้กำกับสรุป                                                             เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เต็นท์แบบต่างๆ
การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.ปฎิบัติการบรรจุอุปกรณ์ลงเครื่องหลัง

 

          หลังจากที่ลูกเสือเรียนจบหลังสูตรลูกเสือโลกในภาคเรียนที่ 1 แล้วผู้กำกับฯ ควรทดสอบและทำพิธีเข้าประจำกองให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อประดับอินธนูและเครื่องหมายลูกเสือโลก จะได้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่สมบูรณ์ และสามารถสอบวิชาพิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในชีวิตการเป็นลูกเสือ

 

 

กลับหลังหันกลับหลังหัน