แผนการฝึกลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก

          ภาคเรียนที่ 2

                   1.ก่อไฟและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหาร

                      อย่างเพียงพอสำหรับคน 2 คน                          3        คาบเรียน

                   2.สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จัก

                      บริเวณที่อยู่ของคน โดยพิจารณาจากเข็มทิศ

                      และสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า                   4        คาบเรียน

                   3.เงื่อนเชือกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                           4        คาบเรียน

                   4.วิธีปฎิบัติเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                  3        คาบเรียน

5.ความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือ                     3        คาบเรียน

 

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง               การก่อไฟและจุดไฟกลางแจ้ง

จุดประสงค์        1.สามารถเลือกไม้ทำฟืนและถ่านได้

                   2.ก่อไฟกลางแจ้งและบอกลักษณะกองไฟได้

เนื้อหา            1.การเลือกสถานที่จุดไฟได้

                   2.การเลือกเชื้อเพลิง

                   3.การก่อกองไฟ

                   4.ข้อระวังในการก่อกองไฟ

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  1                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯสาธิตวิธีก่อกองไฟ                                              เวลา     20       นาที

-          ลูกเสือทดลองก่อกองไฟในแบบต่างๆ

-          ผู้กำกับฯบอกถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยในการก่อกองไฟ

                   -  ผู้กำกับฯฝึกทบทวนทั้งกองและสรุปบทเรียน                                       เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1. การสาธิตและการปฎิบัติจริง

                   2. ไม้ฟืน ไม้ขีด แผนภูมิการก่อกองไฟ

การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

                   2.การปฎิบัติในขณะฝึกทบทวน

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง               การประกอบและปรุงอาหาร 1

จุดประสงค์        บอกวิธีการประกอบอาหารขณะอยู่ค่ายพักแรมได้

เนื้อหา            1.การหุงข้าว

                   2.การแกง

                   3.การต้ม

                   4.การทอด

                   5.การผัด

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  2                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯสาธิตวิธีการหุงข้าวและการประกอบอาหาร                        เวลา     20       นาที

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนทั้งและสรุปบทเรียน                                        เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

                   2. ข้าวสาร  อาหารสดสำหรับปรุง

การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

2.การปฎิบัติในขณะสาธิต

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง               การประกอบและปรุงอาหาร  2

จุดประสงค์        ลูกเสือประกอบอาหารอย่างง่ายๆได้

เนื้อหา            การประกอบอาหารประเภท ปิ้ง , ย่าง , ทอด

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  3                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งฐานสาธิตและลูกเสือปฎิบัติการประกอบอาหาร               เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 อาหารประเภทปิ้ง

                             ฐานที่ 2 อาหารประเภทย่าง

                             ฐานที่ 3 อาหารประเภททอด

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

                   2. อาหารสดสำหรับปรุง

การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียนในฐาน

2.การปฎิบัติในขณะสาธิต

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง               การอ่านและการใช้เข็มทิศ

จุดประสงค์        1.บอกความหมายและส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวาได้

                   2. บอกวิธีการใช้เข็มทิศซิลวาได้ถูกต้อง

เนื้อหา            1.ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ

                   2.เข็มทิศซิลวา

                   3.วิธีการใช้เข็มทิศซิลวา

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  4                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     20       นาที

                             ประวัติความเป็นมาของเข็มทิศ

                             อธิบายส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา

                             สาธิตวิธีการใช้เข็มทิศซิลวาโดยใช้แบบจำลอง                      

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                                เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1. แบบจำลองเข็มทิศซิลวา

                   2. เข็มทิศซิลวา

การประเมินผล    1.สังเกตุจากความร่วมมือในขณะที่เข้าเรียน

2.การซักถามในขณะสาธิต

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 5

เรื่อง               การอ่านและการใช้เข็มทิศ

จุดประสงค์        ใช้เข็มทิศซิลวาได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            ปฎิบัติการใช้เข็มทิศซิลวา

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  5                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งกลุ่มฝึกการใช้เข็มทิศซิลวาในสนาม                                เวลา     20       นาที

                             กำหนดจุดให้ลูกเสือและแข่งขันกันหาทิศ                

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                                เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เข็มทิศซิลวา

การประเมินผล    ดูความสำเร็จจากการปฎิบัติ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 6

เรื่อง               การอ่านแผนที่

จุดประสงค์        1.บอกความหมายและชนิดของแผนที่ได้

                   2.สามารถอ่านแผนที่ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา            1.ความหมายและชนิดของแผนที่

                   2.สีและความหมายที่ใช้ในแผนที่

                   3.การอ่านแผนที่

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  6                                                   เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายลักษณะของแผนที่                                        เวลา     20       นาที

                             ความหมายของแผนที่ ประโยชน์และชนิดของแผนที่

                             ชนิดของแผนที่และความหมายของสีที่ใช้ในแผนที่

                             วิธีการอ่านแผนที่และการกำหนดระยะทางในแผนที่      

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       แผนที่ชนิดต่างๆ
การประเมินผล    1.จาการซักถามปัญหา

                   2.ทำแบบทดสอบ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 7

เรื่อง               การหาทิศจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์        สามารถหาทิศโดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้

เนื้อหา            1.การหาทิศด้วยเข็มทิศ

                   2.การหาทิศโดยสังเกตุจากสิ่งแวดล้อม เช่น ดวงอาทิตย์ ต้นไม้ ดวงจันทร์ ดวงดาว ทิศทางลม

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  7                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายเรื่องการหาทิศโดยไม่ใช้เข็มทิศ                                 เวลา     20       นาที

                             การสังเกตุจากดวงอาทิตย์ ดวงดาว  ดวงจันทร์

                             การสังเกตุจากทิศทางการพัดของลม

                             การสังเกตุจากลักษณะของต้นไม้      ชนิดต่างๆ

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       แผ่นภาพถ่ายชนิดของดวงดาว
การประเมินผล    1.จาการซักถามปัญหา

2.การทดลองหาทิศโดยดูจากต้นไม้

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 8

เรื่อง               เงื่อนเชือกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1

จุดประสงค์        สามารถผูกเงื่อนตามที่กำหนดได้

เนื้อหา            1เงื่อนพิรอด , เงื่อนขัดสมาธิ

                   2.เงื่อนผูกกระดาน ,เงื่อนบ่วงสายธนูชั้นเดียว

                   3.เงื่อนตะกรุดเบ็ด ,เงื่อนกระหวัดไม้

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  8                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งฐานการเรียนออกเป็น 3 ฐาน                                      เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 เงื่อนพิรอด , เงื่อนขัดสมาธิ

                             ฐานที่ 2 เงื่อนผูกกระดาน ,เงื่อนบ่วงสายธนูชั้นเดียว

                             ฐานที่ 3 เงื่อนตะกรุดเบ็ด ,เงื่อนกระหวัดไม้

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                          เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เชือกสำหรับผูกเงื่อน
การประเมินผล    1.จาการซักถามปัญหา

2.การทดสอบการผูกเงื่อนในแต่ละฐาน

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 9

เรื่อง               เงื่อนเชือกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2

จุดประสงค์        สามารถผูกเงื่อนตามที่กำหนดได้

เนื้อหา            1.เงื่อนประมง , เงื่อนนายพราน

                   2.เงื่อนผูกซุง ,เงื่อนผูกคนลาก

                   3.เงื่อนผูกรั้ง ,เงื่อนปมตาไก่

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  9                                                         เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งฐานการเรียนออกเป็น 3 ฐาน                                      เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 เงื่อนประมง , เงื่อนนายพราน

                             ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง ,เงื่อนผูกคนลาก

                             ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง ,เงื่อนปมตาไก่

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                                เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เชือกสำหรับผูกเงื่อน
การประเมินผล    1.จาการซักถามปัญหา

2.การทดสอบการผูกเงื่อนในแต่ละฐาน

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 10

เรื่อง               เงื่อนเชือกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3

จุดประสงค์        1.สามารถบอกชนิดและประโยชน์ของการผูกแน่นได้

                   2.สามารถผูกแน่นได้

เนื้อหา            1.การผูกประกบ

                   2.การผูกกากบาท

                   3.การผูกทะแยง

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  10                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งฐานการเรียนออกเป็น 3 ฐาน                                      เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 การผูกประกบ

                             ฐานที่ 2 การผูกกากบาท

                             ฐานที่ 3 การผูกทะแยง

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                          เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       เชือกสำหรับผูกเงื่อน
การประเมินผล    1.จาการซักถามปัญหา

2.การทดสอบการผูกเงื่อนในแต่ละฐาน

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 11

เรื่อง               เงื่อนเชือกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4

จุดประสงค์        1.สามารถนำเอาการผูกแน่นไปสร้างงานได้

                   2.สามารถสร้างตอหม้อสะพานได้

เนื้อหา            1.การผูกแน่นทั้ง 3 ประเภท

                   2.ลักษณะของตอหม้อสะพาน

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  11                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯแบ่งฐานการเรียนออกเป็น หมู่                                   เวลา     20       นาที

                             ศึกษาแบบของตอหม้อสะพาน

                             สร้างตอหม้อสะพานโดยใช้ไม้พลองและการผูกแน่น

                             ทดสอบตอหม้อสะพานโดยการแข่งม้าโรมัน

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เชือกสำหรับผูกเงื่อน

                   2.ไม้พลอง

การประเมินผล    1.จากการใช้เชือกผูกแน่น

2.การแข่งม้าโรมัน

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 12

เรื่อง               วิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 1

จุดประสงค์        1.สามารถบอกหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลได้

                   2.สามารถทำการปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา ได้

                   3.สามารถทำการปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ได้

                   4.สามารถทำการปฐมพยาบาลบาดแผลน้ำร้อนลวกได้

เนื้อหา            1.ความหมายและหลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                   2.วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  12                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                    ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของการปฐมพยาบาลแล้วแบ่งฐาน                เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา

                             ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้

                             ฐานที่ 3 การปฐมพยาบาลบาดแผลน้ำร้อนลวก

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.อุปกรณ์ในการทำแผล เช่น แอลกอฮอล์ ทิงเจอร์ไอโอดีน ยาแดง สำลี ผ้าพันแผล พลาสเตอร์

                   3.ภาพการปฐมพยาบาล

การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

2.การฝึกการทำบาดแผล

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 13

เรื่อง               วิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 2

จุดประสงค์        1.สามารถบอกหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลได้

                   2.สามารถทำการปฐมพยาบาลคนเป็นลม ได้

                   3.สามารถทำการปฐมพยาบาลข้อเท้าเคล็ดหรือแพลงได้

                   4.สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

เนื้อหา            1.วิธีการปฐมพยาบาลคนเป็นลม

                   2.วิธีการปฐมพยาบาลข้อเท้าเคล็ดหรือแพลง

                   3.วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  13                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของการปฐมพยาบาลแล้วแบ่งฐาน                    เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลคนเป็นลมด้วยสาเหตุต่างๆ

                             ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลข้อเท้าเคล็ดหรือแพลง

                             ฐานที่ 3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ด้วยมือ ด้วยไม้ ด้วยเข็มขัด ด้วยเสื้อ

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                                เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย ยาลม ยาดม

                   3.ภาพการปฐมพยาบาล

การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

2.ความตั้งใจในขณะฝึกปฎิบัติ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 14

เรื่อง               วิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 3

จุดประสงค์        1.สามารถบอกหลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลได้

                   2.สามารถทำการปฐมพยาบาลบาดแผลที่ถูกแมลงมีพิษหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย ได้

เนื้อหา            1.วิธีการปฐมพยาบาลถูกแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ผึ้ง แมงป่อง แตน ต่อ  แมงมุม ตะขาบ

                   2.วิธีการปฐมพยาบาลสัตว์มีพิษกัด เช่น งู

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  14                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                       เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของการปฐมพยาบาลแล้วแบ่งฐาน                เวลา     20       นาที

                             ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกแมลงมีพิษกัด ต่อย

                             ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกงูกัด

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)            เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น เชือก กุญแจ ปากกา

                   3.ภาพสัตว์มีพิษ

การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

2.ความตั้งใจในขณะฝึกปฎิบัติ

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 15

เรื่อง               หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติกิจกรรมบุกเบิก  1

จุดประสงค์        สามารถบอกหลักของความปลอดภัยในกิจกรรมบุกเบิกได้

เนื้อหา            1.กิจกรรมพื้นฐานในงานบุกเบิก

                   2.ความปลอดภัยในกิจกรรมบุกเบิก

                   3.อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบุกเบิก รอก เชือก ไม้  สมอบก

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  15                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของงานบุกเบิก                                เวลา     20       นาที

                             ความปลอดภัยในขณะทำงานบุกเบิก

                             ลักษณะและคุณสมบัติของเชือกชนิดและขนาดต่างๆ

                             ลักษณะของรอกและคุณสมบัติรอก

                             ลักษณะและคุณสมบัติของสมอบกแบบต่างๆ

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                          เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.เชือก สมอบก รอก  ไม้

การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 16

เรื่อง               หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติกิจกรรมผจญภัย

จุดประสงค์        สามารถบอกหลักของความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัยได้

เนื้อหา            1.ความหมายของกิจกรรมผจญภัย

                   2.ความปลอดภัยในกิจกรรมผจญภัย ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ

                   3.ข้อปฎิบัติในการปฎิบัติกิจกรรมผจญภัยในเวลากลางคืน

                   4.สาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะปฎิบัติกิจกรรม

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  16                                                        เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                      เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของการผจญภัย                                เวลา     20       นาที

                             ความปลอดภัยในขณะปฎิบัติกิจกรรมผจญภัย

                             ลักษณะของงานผจญภัย

                             สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

                             ข้อปฎิบัติในขณะปฎิบัติกิจกรรมในเวลากลางคืน

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                           เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

                   -  พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)                  เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน

                   2.ภาพกิจกรรมผจญภัย

การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

ภาคเรียนที่ 2

แผนการสอนที่ 17

เรื่อง               หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติกิจกรรมเดินทางไกล

จุดประสงค์        สามารถบอกหลักของความปลอดภัยในกิจกรรมเดินทางไกลได้

เนื้อหา            1.ความหมายของกิจกรรมเดินทางไกล

                   2.ความปลอดภัยในกิจกรรมเดินทางไกล

                   3.ข้อปฎิบัติในการเดินทางไกล

                   4.การบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง

ขั้นตอน           การเปิดประชุมกองครั้งที่  17                                                  เวลา     60       นาที

                   -   พิธีเปิด (ชักธงชาติ ,สวดมนต์,สงบนิ่ง,ตรวจสุขภาพ, แยก)                 เวลา     10       นาที

                   เล่นเกมส์ หรือร้องเพลงก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียน                           เวลา     5        นาที

                    -  การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา     30       นาที

                   ผู้กำกับอธิบายนำเข้าสู่บทเรียน                                               เวลา     5        นาที

                    -     ผู้กำกับฯอธิบายความหมายของการเดินทางไกล                                 เวลา     20       นาที

                             ความปลอดภัยในขณะเดินทางไกล

                             การเลือกเส้นทางในการเดินทางไกล

                             ข้อปฎิบัติในขณะเดินทางไกล

                             การบรรจุและกำหนดน้ำหนักในเครื่องหลัง

                   -  ผู้กำกับฯทบทวนและสรุปบทเรียน                                                เวลา     5        นาที

                   -  ผู้กำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                เวลา     5        นาที

-          พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย , ตรวจเครื่องแบบ, เชิญธงลง, เลิก)             

-               เวลา     10       นาที

สื่อการเรียน       1.เอกสารประกอบบทเรียน
การประเมินผล    1.จากการสนใจในขณะอธิบาย

 

กลับหลังหันกลับหลังหัน