เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับลูกเสือ


เข็มสมนาคุณลูกเสือ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
 • เข็มสมนาคุณ เป็นรูปหน้าเสือประกอบวชิระ มี ๔ ชั้น คือ
 • เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้นพิเศษชั้นที่พิเศษ ทำด้วยทองประดับเพชร ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
 • เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้น 1ชั้นที่ ๑ทำด้วยทอง ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้น 2ชั้นที่ ๒ ทำด้วยนาก ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
 • เข็มลูกเสือสมนาคุณชั้น 3ชั้นที่ ๓ทำด้วยเงิน ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสือ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
 • เข็มบำเพ็ญประโยชน์
 • เข็มบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับลูกเสือ - เนตรนารี เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด ๑.๗ ซม. ด้านบนมีรูปเฟอร์เดอลีล์ สีตามชั้นของเข็ม พื้นสีแดง มีอักษรสีทองจารึก "ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประดับกับโบว์สีน้ำเงิน ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือกระเป๋า มี ๓ ชั้น คือ
 • เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้น 1ชั้นที่ ๑ทำด้วยโลหะสีทอง จะมอบให้แก่ลูกเสือที่ ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และบำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่น ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆทางบ้านเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้น 2ชั้นที่ ๒ทำด้วยโลหะสีเงิน จะมอบให้แก่ลูกเสือที่ ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และบำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่น ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆทางบ้านเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้น 3ชั้นที่ ๓ทำด้วยโลหะทองแดง จะมอบให้แก่ลูกเสือที่ ได้บำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสืออื่น ช่วยเหลือบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆทางบ้านเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ ช่วยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือของตนเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นต่อโรงเรียนของตนหรือผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • หลักเกณฑ์การขอเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อลูกเสือมีคุณลักษณะตามที่กำหนดแล้ว หรือผู้กำกับกองหรือผู้กำกับกลุ่มหรือผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นผู้รายงานผ่านผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ในสังกัดส่วนภูมิภาค หรือเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติในส่วนกลาง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือเพื่อเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีเกณฑ์จำนวนลูกเสือที่จะได้รับดังนี้ จำนวนลูกเสือไม่เกิน ๒๕๐ คน มีสิทธิ์ขอได้ ๑ คน จำนวนลูกเสือที่เพิ่มขึ้นทุก ๒๕๐ คน มีสิทธิ์ขอได้อีก ๑ คน เศษของ ๒๕๐ คน ถ้าเกินกว่าครึ่ง ให้นับเป็น ๒๕๐ คน อำเภอหรือกิ่งอำเภอมีสิทธิ์ขอได้ ๑ คน จังหวัดที่มีลูกเสือตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพิ่ม ๑ คน จำนวนลูกเสือที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ๑,๐๐๐ คน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณษอีก ๑ คน เศษของ ๑,๐๐๐ คนและเกินกว่าครึ่งให้นับเป็น ๑,๐๐๐ คน กำหนดเวลาในการเสนอขอให้กระทำภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี
  เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

  สิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญลูกเสือสดดึ ชั้นที่ ๑ และเป็นผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑

เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี พระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทาน วายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก