หลักสูตร ลูกเสือ
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หลักสูตรลูกเสือโลกมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ ซม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกเมื่อทำพิธีเข้าประจำกองแล้วพร้อมติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่บ่าทั้ง ๒ ข้าง(ลูกเสือกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)ลูกเสือควรสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลังจากที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายในระยะเวลา ๖ เดือน จึงจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ และพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจ และสอบวิชาลูกเสือชั้นพิเศษ ลูกเสือหลวง ต่อไป
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 | แผนการสอนภาคเรียนที่ 2
 • หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา เหมืนกันแต่ต่างระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
 • ขนาดด้านละ ๓ ซม. พื้นสีกากี ภายในเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์สีขาว ๒ ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์ มีตราเครื่องหมาย
 • หัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์มีหน้าเสือสีทอง เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา ลูกเสือที่จะประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับฯเห็นว่าเป็น
 • ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำนวยการ
 • ลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปกติลูกเสือจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 | แผนการสอนภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรลูกเสือหลวงมีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา ซึ่งเหมือนกับในขั้นลูกเสือชั้นพิเศษแต่ระดับสูงกว่า ลักษณะเครื่องหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดด้านละ ๓ ซม. ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฏสีทองอยู่ตรงกลางและมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎ เครื่องหมานนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้เครื่องหมายนี้จะต้องได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษแล้ว สอบได้วิชาบริการ และพื้นฐานอีก ๓ วิชา ผ่านการฝึกอบรมวิชาเป็นผู้นำ ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินงานของกองและผู้กำกับฯเห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทำการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็รายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ และให้ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 | แผนการสอนภาคเรียนที่ 2
หลักสูตรสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๑.ได้เป็นลูกเสือเอกหรือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว

๒.สอบได้วิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้อีก ๒ วิชา คือ นักดาราศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา การจัดการค่ายพักแรม ผู้พิทักษ์ป่า นักเดินทางไกล หัวหน้าคนครัว นักบุกเบิก นักสะกดรอย นักธรรมชาติวิทยา

๓.ต้องถักสายหนัง เครื่องหมายสายยงยสด้วยตนเอง

๔.สายยงยศเมื่อได้สอบผ่านแล้วให้คล้องที่ไหล่ขวา ปลายด้านหนึ่งติดที่กระเป๋าเสื้อข้างขวา

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
การขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ออกระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ ,จังหวัด เพื่อให้ลูกเสือนำผลการอนุมัติ ไปเป็นหลักฐานในการเรียน หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารในระดับอุมศึกษา ซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักฐานสำคัญดังนี้

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบซึ่งทางกองลูกเสือของโรงเรียนแต่งตั้งและขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ , จังหวัด
 2. รายชื่อลูกเสือ - เนตรนารี ที่สมัครสอบวิชาพิเศษ
 3. ข้อสอบภาคทฤษฎี อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ
 4. .ข้อสอบภาคปฎิบัติทุกรายวิชา
 5. โครงการ (ถ้ามี)

รายวิชาที่ลูกเสือ - เนตรนารีต้องสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องสอบสอบผ่านวิชานักผจญภัย และรายวิชาอื่นอีก ๗ รายวิชา หลักฐานที่จะนำไปยื่นเพื่อศึกษา จะต้องประกอบด้วย

 1. หนังสือรับรองผลการสอบจากทางกองลูกเสือโรงเรียน
 2. สำเนาคำสั่งอนุมัติผลการสอบจากสำนักงานลูกเสืออำเภอ,จังหวัด

กลับหลังหันกลับหลังหัน

1