L-GHAJNUNA SOCJALI F'MALTA

X'inhuma d-drittijiet tieghek - Inti u t-tfal tieghek
(Childrens' Allowance)

INFORMAZZJONI li ghandha x'taqsam ma':-

Inti u t-Tfal Tieghek

QED TRABBI LIL ULIEDEK WAHDEK?

Jekk int genitur singlu u taghmel talba ghall-beneficcju ghal Mard, jew ghal beneficcju ghal Korriment jew ghal Beneficcju Specjali ghal Dosimpieg ikollok dritt ghar rata bhal dik ta persuna mizzewwga li qed tmantni lill-parti l-ohra fiz-zwieg li ma tkunx impjegata full-time.

SEJRA JKOLLOK IT-TFAL?

Jekk inti mara li dhalt fit-tmien xahar tat-tqala, ghext Malta ghal sitt xhur qabel it-twelid u m'intix fuq 'Maternity Leave' minghand il-Principal tieghek inti ghandek dritt li tiehu Beneficcju tal-Maternita'. L-applikazzjoni trid issir fi zmien sitt xhur mit-twelid tat-tarbija, fl-ufficcju Distrettwali tad-Dipartiment.

GHANDEK IT-TFAL?

Jekk iva, inti ghandek dritt li tiehu l-'Allowance' tat-Tfal, jekk inti ghext Malta ghal tliet shur qabel ma taghmel applikazzjoni. Din l-'Allowance' tinghata ghal kull tifel/tifla li jkollok sa ma' huma jkollhom 16-il sena. Jekk inti ghandek it-tfal 'il fuq mis-16-il sena u ghadhom l-iskola jew qeghdin fuq xi 'training' bla ma jithallsu, jew qeghdin jirregistraw ghax-xoghol u qatt ma hadmu qabel, inti ghandek dritt li tiehu 'Allowance' Specjali, fi zmien sitt xhur minn mindu l-iben/bint koncernati jilhqu s-16-il sena.  Dawn l-Allowances huma soggetti ghal test finanzjarju.

INTI ARMEL/ARMLA BIT-TFAL U ERGAJT IZZEWWIGT?

Jekk dan hu hekk minkejja l-fatt illi z-zewg familji jkunu nghaqdu u saru familja wahda, l'Allowance' tat-Tfal jibqa' bl-istess rati li kienu qabel iz-zwieg u kull wild gdid li jkun hemm mir-relazzjoni ta' bejn il-koppja l-gdida jidhol bi drittijiet shah ukoll. Dan ifisser li f'kaz bhal dan jista', per ezempju, ikun hemm tlett itfal li qed jircievu r-rata ta' l-ewwel wild.

GHANDEK IT-TFAL INQAS MINN HDAX-IL SENA U M'INITX QIEGHED TAHDEM?

Jekk il-mezzi finanzjarji tal-familja ma jeccedux l-ammont kif stabbilit mil-ligi ghandek dritt li tiehu l-'Allowance' ta' Genitur. Dan trid tapplika ghalih fi zmien hamest ijiem minn mindu tikkwalifika ghal dan l-'Allowance' mid-data li l-applikazzjoni tasal fid-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali.

GHANDEK TIFEL/TIFLA HANDIKAPPATA?

L-'Allowance' jinghata ghal kull tifel/tifla li jkunu certifikati li huma gravament handikappati b'mod fiziku jew mentali. Dan jithallas irrispettivament minn kull hlas iehor li jista' jinghata bhala 'Alowance' tat-Tfal.

QED TIRCIEVI GHAJNUNA SOCJALI U MA TISTAX TREDDA T-TARBIJA?

Jekk inti ghandek tarbija ta' inqas minn 40 gimgha u ma tistax tredda' t-tarbija minhabba ragunijiet ta' sahha inkella t-tarbija ghandha bzonn ikel supplimentari, inti ghandek dritt li tiehu l-Ghotja tal-Halib.

QED TIRCIEVI L-'BONUS' GHALL-FAMILJA?

Kull familja li tiehu l-'Allowance' tat-tfal ghandha dritt li tinghata l-'Bonus' ghall-Familja li jithallas darba kull sitt xhur, jigifieri f'April u f'Ottubru. Dan il-Beneficcju m'hemmx ghalfejn issir applikazzjoni ghalih.

QED TRABBI XI ORFNI?

Jekk qed tiehu hsieb tifel/tifla orfni taht is-16-il sena, inti bhala l-persuna li tiehu hsieb il-manteniment tieghu/taghha ghandek dritt li tiehu 'Allowance' tat-Tfal dwar l-istess tifel u tifla. Din l-'Allowance' ggib maghha l-hlas tal-Bonus.

INTI MARA LI TKECCEJT JEW HRABT BIL-BIZA' MINN DAREK?

Jekk inti mara li l-kap tal-familja wasslek fi stat ta' abbandun tant li tirkovra ruhek f'x'istitut ghall-kura u l-harsien ta' tali persuna tista' tinghata xi Beneficcju Socjali iehor mid-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali.

 

 

 

In-numri tat-telefon u tal-FAX ta' l-Ufficcji Distrettwali tad-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali f'Malta u Ghawdex huma:

MALTA

Area Office Tel. No. Fax No.
Balzan
B'kara
Bormla
Fgura
Hamrun
Luqa
Marsa
Mosta
Msida
Naxxar
Paola
Qormi
Rabat
San Gwann
San Pawl
Siggiewi
Sliema
Valletta
Zabbar
Zebbug
Zejtun
Zurrieq
25903602
25903612
25903622
25903632
25903642
25903652
25903662
25903672
25903682
25903702
25903712
25903722
25903732
25903742
25903752
25903762
25903772
25903782
25903802
25903812
25903822
25903832
25903601
25903611
25903621
25903631
25903641
25903651
25903661
25903671
25903681
25903701
25903711
25903721
25903731
25903741
25903751
25903761
25903771
25903781
25903801
25903811
25903821
25903831

GHAWDEX

Nadur
Victoria
25903692
25903792
25903691
25903791

Zomm f'mohhok li kull applikazzjoni ghall-beneficcju trid issir fiz-zmien stipulat skond il-ligi u jekk dan ma jsirx jista' jintilef id-dritt ghal Beneficcju.

INFORMAZZJONI li ghandha x'taqsam ma':-
Kontribuzzjonijiet
Xoghol
Mard
Zghazagh
Romol
Anzjani